ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Καταστατικοί Σκοποί

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με διακριτικό τίτλο « ΜΕΤΑδραση» είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση και ιδρύθηκε το 2010. Τα μέλη της έχουν μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα ασύλου και διακρίνονται για την τεχνογνωσία και την προσφορά τους στο συγκεκριμένο χώρο.

Κύριος σκοπός της «ΜΕΤΑδραση» είναι η προώθηση ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης του μεταναστευτικού ρεύματος με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διεθνή και εθνική νομοθεσία για την ανάπτυξη δράσεων υποδοχής και ένταξης στην Ελλάδα των μεταναστών που εισρέουν σ’ αυτήν, καθώς και δράσεων υποστηρικτικών για την επιστροφή και την επανένταξή τους στις χώρες προέλευσης.

Επιμέρους σκοποί είναι:

1. Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην Ελλάδα.

2. Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την επιστροφή των μεταναστών στη χώρα τους.

3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες προέλευσης μεταναστών και προσφύγων, στον πλαίσιο υλοποίησης και προώθησης των «Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (MDG’s)», πουυιοθετήθηκαν από 189 έθνη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο του 2000.

4. Η ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, λειτουργίας και διαχείρισης ανοικτών και κλειστών κέντρων υποδοχής αλλοδαπών και στήριξης των τοπικών φορέων στα σημεία εισόδου αλλοδαπών.

5. Η δωρεάν παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής ιδιαίτερα σε άτομα που δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

6. Η δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία δομών φιλοξενίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ασυνόδευτους ανήλικους αλλοδαπούς, θύματα βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης, θύματα trafficking, απόρους)

7. Η ανάπτυξη ειδικών δράσεων για την προστασία και ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελληνική κοινωνία, οικογενειακής επανένωσης, καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, στήριξης θυμάτων trafficking, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακοποίησης.

8. Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς.

9. Η ανάπτυξη δομών επιμόρφωσης και πιστοποίησης προσόντων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών και διερμηνέων και η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και διερμηνείας σε φορείς και φυσικά πρόσωπα.

10. Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

11. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, , διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις της διασποράς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, περιφέρειες και υπουργεία με στόχο την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

12. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε διεθνείς οργανισμούς, εθνικούς φορείς και υπουργεία στο πλαίσιο προώθησης των σκοπών της εταιρείας.

13. Η εκπόνηση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών για την κατανόηση όλων των πτυχών του μεταναστευτικού φαινομένου και του προσφυγικού πληθυσμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

14. Η ανάπτυξη και η προώθηση του εθελοντισμού στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.

15. Η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη των επιπτώσεων και τη στήριξη των πληθυσμών, που πλήττονται από τις κλιματικές αλλαγές, με αποτέλεσμα να καθίστανται πρόσφυγες.

16. Η έκδοση βιβλίων ή άλλου έντυπου υλικού με αντικείμενο συναφές με τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας.

17. Ως πληθυσμοί στόχοι που στηρίζονται από τις δράσεις της οργάνωσης δεν αποκλείονται ημεδαποί εφόσον το επιτρέπει ή/και το επιβάλλει συγκεκριμένη δραστηριότητα.