fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Metadrasi - Neos Paidagogos issue 30

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑδρασης ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Akelius ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Το επιστημονικό περιοδικό Νέος Παιδαγωγός παρουσιάζει έρευνα που εκπονήθηκε από την εκπαιδευτική ομάδα της ΜΕΤΑδρασης στο πλαίσιο του προγράμματος Akelius, που υλοποιεί η Οργάνωση σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση της UNICEF.

Στην έρευνα αυτή μελετήθηκαν τόσο οι δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας Akelius στο πλαίσιο της μικτής μάθησης, όσο και τα αποτελέσματα από τη συστηματική αξιοποίησή της σε μαθητές/τριες ηλικίας 6-18 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2021- Φεβρουαρίου 2022, με τη συμμετοχή συνολικά 85 μαθητών/τριών που φοιτούν στα κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης της ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μυτιλήνη και τη Χίο. Όλοι/ες οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν έχουν προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο και φοιτούν σε μεγάλο ποσοστό και στην τυπική εκπαίδευση. Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε για τη συγκέντρωση δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου, το οποίο εστάλη στους/στις συμμετέχοντες/ουσες στην τελική του μορφή και επεστράφη συμπληρωμένο κατά τα τέλη Φεβρουαρίου 2022.

Με γνώμονα τις απαντήσεις των μαθητών/τριών και σε συνάρτηση με τους θεματικούς άξονες που τέθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το ψηφιακό εργαλείο Akelius επιδρά θετικά στα παρακάτω:

  • Μεταβολή παγιωμένων διδακτικών πρακτικών: Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αποδείχθηκε ότι η διδασκαλία με τη χρήση του μοντέλου της μικτής μάθησης -εντός ενός απόλυτα καθορισμένου παιδαγωγικού πλαισίου- μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά τόσο ως προς την ταχύτητα εκμάθησης όσο και ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι μαθητές/τριες τόνισαν ότι η αξιοποίηση του ψηφιακού εργαλείου κατά τη δια ζώσης διδασκαλία αυξάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο μάθημα και τους βοηθά να λειτουργούν περισσότερο συνεργατικά, ενώ μετατρέπει τη μάθηση σε μια διαδικασία περισσότερο διασκεδαστική, μεταβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις παγιωμένες διδακτικές πρακτικές και παρέχοντας κίνητρο για πιο συστηματική φοίτηση.
  • Αλληλεπίδραση και εμβάθυνση: Οι μαθητές/τριες σημείωσαν ότι η αλληλεπίδρασή τους με το διαδραστικό υλικό καθώς και η άμεση ανατροφοδότηση που λαμβάνουν μετά από κάθε δραστηριότητα, ενισχύει την αυτοπεποίηθησή τους και ακολουθεί τον προσωπικό τους ρυθμό μάθησης. Επιπρόσθετα, η ανάθεση ρόλων και η δημιουργία ομάδων, αποδείχθηκε ότι καλλιεργεί τον διάλογο και βελτιώνει τις σχέσεις τόσο μεταξύ συμμαθητών/τριών, όσο και μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικού.
  • Αποτελεσματική διαχείριση τάξης: Από τα αποτελέσματα της έρευνας, συνάγουμε ότι η αξιοποίηση της πλατφόρμας τείνει να λειτουργεί ενισχυτικά και ως προς τη διαχείριση της τάξης. Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εμβαθύνουν αποτελεσματικότερα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριών τους, ακολουθώντας τις αρχές μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Τόσο η κατηγοριοποίηση σε επίπεδα, όσο και οι δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας που συνδυάζονται εύκολα με το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, ενισχύουν το έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών τους. Ακόμα, η χρήση της πλατφόρμας στο στάδιο της επανάληψης για τους μαθητές/τριες που ολοκληρώνουν πιο γρήγορα τις δραστηριότητες που τους έχουν ανατεθεί ή για εκείνους/ες που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον βηματισμό των υπολοίπων, τους καθιστά πιο ενεργούς καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ παράλληλα η εύχρηστη πλοήγηση και ο παιγνιώδης χαρακτήρας των τελευταίων, τους ωθεί να εκτονώσουν δημιουργικά την ενέργειά τους και αυξάνει τη συμμετοχή τους στο μάθημα.

Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ενισχύει την υπάρχουσα βιβλιογραφία στο πεδίο της αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού -με τη μέθοδο της μικτής μάθησης- κατά τη διδασκαλία και εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Με άξονα τις απαντήσεις των ερωτηθέντων/-εισών μαθητών/τριών, προκύπτουν σαφώς θετικά αποτελέσματα από τη συστηματική αξιοποίηση της πλατφόρμας εκμάθησης γλωσσών Akelius.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έρευνας, εδώ.


Το επιστημονικό περιοδικό του Επιστημονικού Συλλόγου «Νέος Παιδαγωγός» έχει στόχο τη δημοσιοποίηση, την έρευνα, και την ανάπτυξη θεμάτων που σχετίζονται με τις ανάγκες του νέου παιδαγωγού. Προϋπόθεση για δημοσίευση στο περιοδικό η θετική κρίση του άρθρου από την Επιτροπή Κριτών του, που απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων,  από στελέχη καταξιωμένων ερευνητικών οργανισμών φορέων & ιδρυμάτων, με διδακτορικό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού καθώς και από εκπαιδευτικούς της μάχιμης εκπαίδευσης με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στα επιστημονικά πεδία του περιοδικού.

Metadrasi - Neos Paidagogos issue 30
Sharing is caring