fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Επαναπροκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Πλαίσιο Συμφωνίας Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ειδών Καθαρισμού

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/9/2017 – Ημερομηνία Λήξης: Υποβολής: 22/9/2017 – Ημερομηνία Αξιολόγησης: 25/9/2017 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017
Υπ’ αριθ. Απόφαση Δ.Σ.: 1/12.9.2017

Πληροφορίες:
Τμήμα Προμηθειών, Υπεύθυνος: κος Κωνσταντίνος Καλημέρης, κος Θωμάς Πιπέλιας
procurement@metadrasi.org

Θέμα: Επαναπροκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την ανάθεση έργου με τον τίτλο: «Πλαίσιο Συμφωνίας Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ειδών Καθαρισμού», η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΑδραση, Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», δυνάμει της υπ’ αριθ. 1/12.09.2017 απόφασης του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το «Πλαίσιο Συμφωνίας Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ειδών Καθαρισμού», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Β, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης www.metadrasi.org.
 2. Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης.
 3. Η ζητούμενη πίστωση ορίζεται κατ ελάχιστον σε 45 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου.
 4. Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου ορίζεται στα 14.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 5. Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν την προμήθεια στις κατηγορίες:

α. γραφικής ύλης και αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και

β. ειδών καθαρισμού

είτε μεμονωμένα ανά α. και β., είτε στο σύνολό τους.

 1. Στο πλαίσιο συμφωνίας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί προμήθεια ειδών των παραπάνω δύο (2) κατηγοριών, τα οποία να μην αναγράφονται στη Τεχνική Προσφορά Παράρτημα Β.1 ή/και Β.2’, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων της οργάνωσης, και σε συνάφεια πάντα με το περιεχόμενο της προκήρυξης.
 2. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη.
 3. Οι προσφορές και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή να είναι σε ευρώ. Η αρίθμηση των σελίδων κρίνεται απαραίτητη.
 4. Ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί άμεσα από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ με κάθε μέσο, τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των μερών.
 5. Συνιστάται η διεξοδική ανάγνωση της παρούσας προκήρυξης και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση μη τήρησης των διαδικασιών που αναφέρονται σ ‘αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
 6. Άπαντες οι όροι της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί.
 7. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό συνιστά απόδειξη πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής της νομιμότητας των όρων της διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό παραιτούνται ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα προσβολής οποιουδήποτε όρου της παρούσας προκήρυξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης Υπ’ αριθ. Απόφαση Δ.Σ.: 1/12.9.2017
Είδος Διαγωνισμού Μειοδοτικός ανά κατηγορία με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή
Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00
Τόπος Υποβολής Προσφορών 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778 – Πρωτόκολλο
Τόπος διενέργειας Διαγωνισμού Γραφεία ΜΕΤΑδρασης 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778
Χρόνος αποσφράγισης τεχνικών προσφορών Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:00
Χρόνος αποσφράγισης οικονομικών προσφορών Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 15:00
Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόμενες στον διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για σαράντα πέντε ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες Κωνσταντίνος Καλημέρης, kalimeris.metadrasi@gmail.com,
Θωμάς Πιπέλιας
Tpipelias.metadrasi@gmail.com
Τηλ.: 214 100 8700

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 • Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως την 22α Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με πρωτοκόλληση σφραγισμένου φάκελου που θα γίνει στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης, στην οδό 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ  1/12.09.2017

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΜΚΕ: ΜΕΤΑδραση, Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778

 • Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους φακέλους με τους αντίστοιχους υποφακέλους τους:
 • Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική Προσφορά» ανά ζητούμενη κατηγορία ειδών.
 • Υποφάκελος Δικαιολογητικά συμμετοχής Παράρτημα Α’
 • Υποφάκελος Τεχνική Προσφορά ανά ζητούμενη κατηγορία ειδών:
  • Υποφάκελος Παράρτημα Β1, τεχνικές προδιαγραφές για είδη γραφικής ύλης και αναλώσιμων ή/και
  • Υποφάκελος Παράρτημα Β2, τεχνικές προδιαγραφές για είδη καθαρισμού.
 • Φάκελος «Οικονομική προσφορά» ανά ζητούμενη κατηγορία ειδών:
 • Υποφάκελος Πίνακας Γ1, οικονομική προσφορά για είδη γραφικής ύλης και αναλώσιμων ή/και
 • Υποφάκελος Πίνακας Γ2, οικονομική προσφορά για είδη καθαρισμού.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι και υποφάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον τίτλο του διαγωνισμού.

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους προσφέροντες, ως εκπρόθεσμες. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

2.1 Αποσφράγιση Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά

 • Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος και μονογράφεται κατά φύλλο, από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Στην αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή με εξουσιοδοτημένους ειδικά προς το σκοπό αυτό αντιπροσώπους τους.
 • Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού γίνεται στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.
 • Η ΑΜΚΕ έχει δικαίωμα πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν εκ νέου ελλιπή δικαιολογητικά.
 • Τεχνικές Προσφορές που περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία απορρίπτονται.
 • Η απόφαση της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ επί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς κοινοποιείται εγγράφως (τηλεομοιοτυπικός ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στους διαγωνιζομένους.

Οι προσφορές που δεν πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης και ελέγχου του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και του ελέγχου πιθανών επιπλέον δικαιολογητικών, που θα εξεταστούν από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ, απορρίπτονται και οι οικονομικές προσφορές επιστρέφονται σφραγισμένες στους προσφέροντες, οι οποίοι αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

2.2 Αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς

 • Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα Γ΄).
 • Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή με εξουσιοδοτημένους ειδικά προς το σκοπό αυτό αντιπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος και μονογράφεται κατά φύλλο από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών συνέρχεται στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών.
 • Η απόφαση επί της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών κοινοποιείται εγγράφως (τηλεομοιοτυπικός ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στους διαγωνιζομένους.
 1. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1 Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη η Αναθέτουσα, έχει την ευχέρεια πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτή την περίπτωση οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

3.2 Η Αναθέτουσα δικαιούται επίσης να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό αν δεν ευοδωθεί ο παρών καθώς επίσης και να προβεί σε διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί ο παρών διαγωνισμός, ή σε περίπτωση που στην παρούσα διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή αν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης.

3.3 Η ύπαρξη μίας προσφοράς, δεν αποτελεί λόγο ματαίωσης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή σε περίπτωση που κριθεί αποδεκτή τελικώς μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, τότε η Αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξει με τροποποίηση ή μη των όρων του.

3.4 Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της ΜΕΤΑδρασης ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι’ οιανδήποτε αιτία.

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

4.1 Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό κατατίθενται από τον συμμετέχοντα αμέσως μετά το πέρας του σταδίου του διαγωνισμού κατά του οποίου στρέφονται. Ειδικότερα:

(α) Οι ενστάσεις που στέφονται κατά της συμμετοχής του προμηθευτή στον διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών κατατίθενται μετά τη διαδικασία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και σε κάθε περίπτωση πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

(β) Οι ενστάσεις που στρέφονται κατά τις διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών κατατίθενται αμέσως μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4.2 Η κατάθεση της ένστασης, δεν επιφέρει αυτοδικαίως την αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Όμως η αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει κατά την κρίση της τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων. H ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

4.3 Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων που στρέφονται κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού περιλαμβανομένης και της κατακυρωτικής απόφασης κατατίθενται εντός τριών [3] εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι εν λόγω ενστάσεις, εξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα [10] εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

4.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές.

4.5 Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται δεν είναι δυνατόν να προσβληθούν με άλλο οιασδήποτε φύσεως νομικό μέσο.

4.6 Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 09:00 έως 17:00.

4.7 Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος.

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5.1. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

5.2. Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ.

5.3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (βλ. και Παράρτημα Α’ υπό 4.i.) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

5.4. Στην περίπτωση αυτή, εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας επισυνάπτεται το σχέδιο της σύμβασης που θα καταρτισθεί μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου.

Sharing is caring