fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Metadrasi - CALL 5

Ζητείται Υπεύθυνος Τμήματος Προσωπικού

Metadrasi - CALL 5

 

Τίτλος θέσης: Υπεύθυνος Τμήματος Προσωπικού
Σημείο απασχόλησης: Γραφεία ΜΕΤΑδρασης στην Αθήνα

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που στοχεύει στη κάλυψη κρίσιμων και ουσιαστικών κενών στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της νομικής εκπροσώπησης, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

Περιγραφή θέσης: Η ΜΕΤΑδραση αναζητάει Υπεύθυνο του τμήματος προσωπικού. Ο Υπεύθυνος του τμήματος προσωπικού πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων ομάδων, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, στο οποίο προκύπτουν διαρκώς έκτακτες ανάγκες που απαιτούν άμεση απόκριση. Η ΜΕΤΑδραση απασχολεί περισσότερα από 500 ταλαντούχα άτομα, τα 11 εξ αυτών στο τμήμα Προσωπικού, που διακρίνονται για τα υψηλά ιδανικά και τον επαγγελματισμό τους.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, κατευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως προσλήψεις, αποζημιώσεις, παροχές, εκπαιδεύσεις και σχέσεις εργαζομένων
 • Εποπτεύει και διασφαλίζει την τήρηση και τον σεβασμό των αρχών, των εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων της Οργάνωσης από τους απασχολούμενους. Σχεδιάζει τις πολιτικές και διαδικασίες της Οργάνωσης όπου αυτό απαιτείται
 • Μεριμνά για τη συνεχή ενημέρωση και τήρηση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας από όλους τους υπεύθυνους των τμημάτων
 • Μεριμνά για τη συνεχή στήριξη σε θέματα διαχείρισης των ομάδων από τους Υπεύθυνους εξασφαλίζοντας την τήρηση των βασικών αρχών: σεβασμός, ευγένεια και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των μελών  για την επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης 
 • Μεριμνά για την έγκαιρη και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, για τη βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων της Οργάνωσης
 • Αναλαμβάνει και οργανώνει την ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού και επιμέρους αξιολογήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των δράσεων της Οργάνωσης εξασφαλίζοντας το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίησή τους
 • Έχει την ευθύνη συγγραφής και υποβολής σχετικών προτάσεων και εύχρηστων εργαλείων βελτιστοποίησης των διαδικασιών εξεύρεσης, επιλογής, ομαλής ένταξης και εξέλιξης των νέων εργαζομένων
 • Διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες τήρησης αρχείων και επεξεργασίας δεδομένων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων)
 • Προτείνει δράσεις ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα με στόχο την αποφόρτιση του προσωπικού και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους, ενισχύοντας την συναδελφικότητα και την αλληλοϋποστήριξη
 • Σχεδιάζει προτάσεις και κατάλληλα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας προσλήψεων
 • Παρακολουθεί και υποβάλει μηνιαία έκθεση αναφοράς για την πορεία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την επίτευξη των ετήσιων στόχων και για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν
 • Υποβάλει τετράμηνη αναφορά στο Δ.Σ. για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της Οργάνωσης και σχετικές προτάσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων των ομάδων και της διατμηματικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της αρχής της διαφάνειας, της ισότητας ευκαιριών και της αξιοκρατίας 
 • Προλαμβάνει και επιλύει διαφορές/συγκρούσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας 
 • Εισηγείται στο Δ.Σ.  για κάθε νέα πρόσληψη, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής προσωπικού, όπως και για εσωτερικές μετακινήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις επιθυμίες των εργαζομένων 
 • Διαχειρίζεται πειθαρχικά παραπτώματα, αναλαμβάνει προφορικές και γραπτές συστάσεις και προειδοποιήσεις προς τους εργαζόμενους και εισηγείται στο Δ.Σ. αιτιολογημένα τους λόγους απόλυσης συγκεκριμένου εργαζόμενου/ης
 • Συνεργάζεται και υποστηρίζεται από εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες σε θέματα ενημέρωσης της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και επίλυσης εργασιακών διαφορών
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στις Ανθρωπιστικές Σπουδές ή/και στα Οικονομικά
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 7 ετών
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού συμπεριλαμβανομένων εργαλείων μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό προγραμμάτων αποζημιώσεων και παροχών
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ισχυρές γραπτές και προφορικές δεξιότητες
 • Καλή γνώση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών και προτεραιοποίησης βάσει των αναγκών

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου  Δυναμικού
 • Προϋπηρεσία σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων που εξασφαλίζουν επιτυχημένη διαχείριση ανθρώπινων πόρων
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες για αποτελεσματική διαχείριση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους απασχολούμενους

 

Child Safeguarding Policy: Level 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org με ένδειξη στο θέμα “Head of HR” έως τις 02/06/2023.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

 

Sharing is caring