fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Metadrasi - theseisergasiaslogo p8 1024x768 1

Ζητείται Head of Human Resources

Metadrasi - theseisergasiaslogo p8 1024x768 1

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία ελληνική οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών που επιδιώκει με τις δράσεις της να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, η ΜΕΤΑδραση έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας και της κοινωνικής διαμεσολάβησης, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων (Συνοδείες Α.Α. , Επιτροπεία, Ανάδοχη Φροντίδα, Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας, Υποστηριζόμενη Αυτόνομη Διαβίωση) και των άστεγων ανηλίκων (Κέντρο Ημέρας, Κινητή Μονάδα Υποστήριξης Α.Α., Γραμμή Άμεσης Βοήθειας, Υπνωτήριο), της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων (Νομική Στήριξη, Ταυτοποίηση & Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων, αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας), της εκπαίδευσης και της ένταξης. Προκειμένου να υποστηρίξει αυτές τις πρωτοποριακές δράσεις που δίνουν λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο προσφυγικός πληθυσμός, η ΜΕΤΑδραση απασχολεί περισσότερα από 600 ταλαντούχα άτομα, τα 12 εξ αυτών στο τμήμα Προσωπικού, που διακρίνονται για τα υψηλά ιδανικά και τον επαγγελματισμό τους.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Σχεδιάζει, κατευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις ενέργειες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως προσλήψεις, αποζημιώσεις, παροχές, εκπαιδεύσεις και σχέσεις εργαζομένων.
 • Εποπτεύει και διασφαλίζει την τήρηση και τον σεβασμό των αρχών, των εσωτερικών διαδικασιών και κανόνων της Οργάνωσης από τους απασχολούμενους. Σχεδιάζει τις πολιτικές και διαδικασίες της Οργάνωσης όπου αυτό απαιτείται.
 • Μεριμνά για την συνεχή ενημέρωση και τήρηση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας από όλους τους υπευθύνους των τμημάτων
 • Μεριμνά για την συνεχή στήριξη σε θέματα διαχείρισης των ομάδων από τους Υπευθύνους εξασφαλίζοντας την τήρηση των βασικών αρχών: σεβασμός, ευγένεια και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των μελών  για την επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης. 
 • Μεριμνά για την έγκαιρη και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για την βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων της Οργάνωσης
 • Αναλαμβάνει και οργανώνει την ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού και επιμέρους αξιολογήσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των δράσεων της Οργάνωσης εξασφαλίζοντας το κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση τους
 • Έχει την ευθύνη συγγραφής και υποβολής σχετικών προτάσεων και εύχρηστων εργαλείων βελτιστοποίησης των διαδικασιών εξεύρεσης, επιλογής, ομαλής ένταξης και εξέλιξης των νέων εργαζομένων 
 • Διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες τήρησης αρχείων και επεξεργασίας δεδομένων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR (Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων)
 • Προτείνει δράσεις ψυχαγωγικού ή άλλου χαρακτήρα με στόχο την αποφόρτιση του προσωπικού και την ενδυνάμωσης των σχέσεων μεταξύ τους, ενισχύοντας την συναδελφικότητα και την αλληλοϋποστήριξη.
 • Σχεδιάζει προτάσεις και κατάλληλα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας προσλήψεων.
 • Παρακολουθεί και Υποβάλει μηνιαία έκθεση αναφοράς για την πορεία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την επίτευξη των ετήσιων στόχων και για πιθανά προβλήματα που προκύπτουν
 • Υποβάλει τετράμηνη αναφορά στο ΔΣ για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού της Οργάνωσης και σχετικές προτάσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων των ομάδων και της διατμηματικής συνεργασίας στο πλαίσιο της διασφάλισης της αρχής της διαφάνειας, της ισότητας ευκαιριών και της αξιοκρατίας. 
 • Προλαμβάνει και επιλύει διαφορές/συγκρούσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας  
 • Εισηγείται στο ΔΣ  για κάθε νέα πρόσληψη στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής προσωπικού όπως και για εσωτερικές μετακινήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις επιθυμίες των εργαζομένων 
 • Διαχειρίζεται πειθαρχικά παραπτώματα, αναλαμβάνει προφορικές και γραπτές συστάσεις και προειδοποιήσεις προς τους εργαζόμενους και εισηγείται στο ΔΣ αιτιολογημένα τους λόγους απόλυσης συγκεκριμένου εργαζόμενου/ης
 • Συνεργάζεται και υποστηρίζεται από εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες σε θέματα ενημέρωσης της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και επίλυσης εργασιακών διαφορών
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στις ανθρωπιστικές σπουδές ή/και στα οικονομικά.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 7 ετών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα Ανθρώπινου δυναμικού συμπεριλαμβανομένων εργαλείων μισθοδοσίας.
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό προγραμμάτων αποζημιώσεων και παροχών
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ισχυρές γραπτές και προφορικές δεξιότητες
 • Καλή γνώση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας .
 • Δυνατότητα χειρισμού πολλαπλών εργασιών και προτεραιοποίησης βάσει των αναγκών.

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη διοίκηση ανθρώπινου  δυναμικού
 • Προϋπηρεσία σε Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων που εξασφαλίζουν επιτυχημένη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
 • Διαπροσωπικές δεξιότητες για αποτελεσματική διαχείριση, αλληλεπίδραση και επικοινωνία με τους απασχολούμενους
 • Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για προσέλκυση, διατήρηση και μεγιστοποίηση της απόδοσης των απασχολούμενων.

 

Child Safeguarding Policy: Level 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org με ένδειξη στο θέμα “Head of HR” έως τις 19/1/2022.

 

Η ΜΕΤΑδραση ως εργοδότης παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους και εγγυάται ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Όλα τα βιογραφικά που υποβάλλονται από υποψηφίους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα, αξιολογούνται με βάση την αξία τους, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, το καθεστώς της οικογενειακής ή αστικής σχέσης, ή αναπηρίας του υποψηφίου.

Sharing is caring