fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Πρόσκληση αποστολής προσφορών για Οριοθέτηση Χώρου Γραφείων της ΜΕΤΑδρασης

Προσφορές για Οριοθέτηση Χώρου Γραφείων της ΜΕΤΑδρασης

• Οικονομικές προσφορές για το Χωρισμό χώρου τηλεδιάσκεψης στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης:

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί διαχωρισμός Τοίχων με Γυψοσανίδα με χρήση κατάλληλου σκελετού (βάψιμο και προσθήκη ηχομονωτικού υλικού για τον περιορισμό όσο το δυνατόν του θορύβου). Δημιουργία μετακινούμενων γραφείων βάσει του σχεδιαγράμματος που δίνεται για πιθανή μελλοντική μετακόμιση. Διαμόρφωση διπλών θέσεων τηλεδιάσκεψης εντός των απομονωμένων θαλάμων σύμφωνα με την παρακάτω μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί και διπλή θέση που συνορεύει με τον χώρο αναμονής.

Metadrasi - metadrasi prosfores l

Πιο συγκεκριμένα,  η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Αποξήλωση Προηγούμενων Κατασκευών
• Ενοικίαση Κάδου
• Κατασκευή Κούτελου για τζαμαρίες
• Τοποθέτηση και Σοβάτισμα Γυψοσανίδων
• Μεταφορά Υπαρχόντων Γυάλινων Κατασκευών
• Τοποθέτηση γυάλινων triplex χωρισμάτων
• Τοποθέτηση Γυάλινων Securit Πορτών
• Κατασκευή Υάλινων χωρισμάτων των χώρων

Πληροφορίες:
Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την Οριοθέτηση Χώρου Γραφείων της ΜΕΤΑδρασης έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για το Χωρισμό χώρου τηλεδιάσκεψης στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή, η ποιότητα και η ασφάλεια.
1.3. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών
τηλ 2141008700
fax 2104831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανοµής και εν γένει ότι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.
4.7. Εξόφληση με την παράδοση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring