fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού υπηρεσίας

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21 Ιουνίου 2017 – Ημερομηνία Αξιολόγησης: 27 Ιουνίου 2017

Πληροφορίες:
Τμήμα Προμηθειών, Υπεύθυνος: κος Κωνσταντίνος Καλημέρης, κος Θωμάς Πιπέλιας
procurement@metadrasi.org

Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού υπηρεσίας στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης επί της οδού 25ης Μαρτίου 7 στον Ταύρο, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω στο άρθρο 6.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού υπηρεσίας στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που παρατίθενται κατωτέρω στο άρθρο 6.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή ανά υπηρεσία.
1.3. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Ιουνίου 2017.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών
Τηλ: 2141008700
Fax: 2104831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανοµής και εν γένει ότι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράση ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. Τεχνικός ασφαλείας: Περιγραφή καθηκόντων
 • Απασχόληση 75 ώρες ετησίως για την κάλυψη των εργαζομένων στην έδρα της οργάνωσης.
 • Τήρηση του ειδικού θεωρημένου από την Επιθεώρηση Εργασίας βιβλίου της εταιρίας
 • Risk assessment, καταγραφή υφιστάμενων κινδύνων και πρόταση μέτρων ασφαλείας και προστασίας
 • Υποστήριξη στα θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας
 • Πρόληψη και προστασία στις δραστηριότητες και μεθόδους εργασίας
 • Διαμόρφωση και διευθέτηση των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
 • Αξιολόγηση συστημάτων πυροπροαστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής
 • Επιλογή και έλεγχος μέσων ατομικής προστασίας
 • Διερεύνηση συμβάντων και εργατικών ατυχημάτων
 • Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας

Ο τεχνικός ασφαλείας θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη από το νόμο ειδικότητα και άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.

 1. Ιατρός Εργασίας: Περιγραφή καθηκόντων
 • Απασχόληση 75 ώρες ετησίως για την κάλυψη των εργαζομένων στην έδρα της οργάνωσης.
 • Παροχή γραπτών υποδείξεων και συμβουλών που αφορά την ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων
 • Τήρηση του ειδικού θεωρημένου από την Επιθεώρηση Εργασίας βιβλίου της εταιρίας
 • Οργάνωση και προγραμματισμός προσωπικού σε θέματα υγιεινής
 • Λήψη μέτρων προστασίας
 • Φυσιολογία και ψυχολογία της εργασίας, εργονομία και υγιεινή της εργασίας
 • Οργάνωση υπηρεσίας και παροχή πρώτων βοηθειών
 • Αρχική τοποθέτηση ή αλλαγή θέσης εργασίας για λόγους υγείας
 • Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας
Sharing is caring