fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας έως και τις 16 Φεβρουαρίου 2024, στις 15:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 268– Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 16 Φεβρουαρίου 2024, στις 15:00.
1.4. Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται για ένα έτος.
1.5. Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα επέκτασης για ακόμη ένα έτος.
1.6. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας έχει οριστεί στις 9.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των επιπλέον χρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟ Ανάδοχος θα παρέχει στη ΜΕΤΑδραση υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων.

Οι ασφαλίσεις θα έχουν ετήσια διάρκεια και θα συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:

 1. Μικτή ασφάλεια οχημάτων
 2. Πυρός και Τρομοκρατικές Ενέργειες, έως 9.000€
 3. Απεριόριστη Νοσοκομειακή Περίθαλψη από τροχαίο Ατύχημα
 4. Φυσικά Φαινόμενα έως 9.000€
 5. Ιδίες Ζημιές απαλ. 440 Ευρώ (και αυτογνώμων αφαίρεση) έως 9.000€
 6. Κλοπή Ολική – Κλοπή Μερική έως 9.000€
 7. Θραύση Κρυστάλλων (απαλλαγή 200Ευρώ) 3.000€
 8. Πολιτικοί Κίνδυνοι, Στάσεις, Απεργίες έως 9.000€
 9. Τροχαίο Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 10.000€
 10. Νομική Προστασία 3.000€
 11. Ιδίες Ζημιές συνεπεία κακόβουλων ενεργειών (απαλ. 440 ΕΥΡΩ) έως 9.000€
 12. Φυσικά Φαινόμενα – Χαλάζι έως 9.000€
 13. Σωματικές Βλάβες Τρίτων και Επιβαινόντων (ανά θύμα) 1.300.000€
 14. Αστική Ευθύνη εντός Φυλασσομένων χώρων, Ferry, Εξωτερικό
 15. Υλικές Ζημιές Τρίτων (ανά ατύχημα) 1.300.000€
 16. Αστική Ευθύνη από Μετάδοση Φωτιάς 10.000€
 17. Προστασία B/M και κάλυψη Υ. Ζ. από Ανασφ. όχημα έως 30.000€
 18. Φροντίδα Ατυχήματος
 19. Αντικατάσταση Οχήματος
 20. Οδική Βοήθεια

Τα ασφαλιζόμενα οχήματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/ΑΤύπος οχήματοςΜοντέλοΈτος κατασκευήςΚυβισμόςΑριθμός θέσεωνΑριθμός κυκλοφορίας
1Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5281
2Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5282
3Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5283
4Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5284
5Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5285
6Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5286
7Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5287
8Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5288
9Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ5289
10Ι.Χ.Skoda Fabia201714225ΝΚΚ 6750
11Ι.Χ.Skoda Fabia201714225ΝΚΚ 6751
12Ι.Χ.Skoda Fabia201714225ΝΚΚ 6752
13Ι.Χ.Renault Scenic201315987ΒΚΚ 5524
14Ι.Χ.Nissan Qaskqai201119955ΖΧΤ 1943
15Ι.Χ.Opel Vivaro201019989ΙΜΟ 5930
16Ηλεκτρικό σκούτερSERGWAY E125S2023– 2ABE 3212

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Οι προσφορές υποβάλλονται με συμπλήρωση του πίνακα του Άρθρου 6.
5.3. Όλες οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους πληρωμής.
5.4. Η Υποβολή προσφοράς συνιστά αυτόματα αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
5.5. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με αποστολή στο procurement@metadrasi.org
5.6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.7. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.8. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.9. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.10. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/ΑΤύπος οχήματοςΜοντέλοΈτος κατασκευήςΚυβισμόςΑριθμός θέσεωνΑριθμός κυκλοφορίαςΤελικό Κόστος ετήσιας ασφάλισης (€)
1Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5281 
2Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5282 
3Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5283 
4Ι.Χ.Fiat Panda201712485ΙΤΑ 5284 
5Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5285 
6Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5286 
7Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5287 
8Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ 5288 
9Ι.Χ.Fiat Doblo201715987ΙΤΑ5289 
10Ι.Χ.Skoda Fabia201714225ΝΚΚ 6750 
11Ι.Χ.Skoda Fabia201714225ΝΚΚ6751 
12Ι.Χ.Skoda Fabia201714225ΝΚΚ 6752 
13Ι.Χ.Renault Scenic201315987ΒΚΚ 5524 
14Ι.Χ.Nissan Qaskqai201119955ΖΧΤ 1943 
15Ι.Χ.Opel Vivaro201019989ΙΜΟ 5930 
16Ηλεκτρικό σκούτερSERGWAY E125S2023– 2ABE 3212 

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring