fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΙΝΙ VAN ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης mini van και λεωφορείων με οδηγό. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 8 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 268, Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης mini van και λεωφορείων με οδηγό. Οι τεχνικές προδιαγραφές και η περιγραφή των μετακινήσεων παρατίθενται στο άρθρο 4 της παρούσας πρόσκλησης.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφερόμενων τιμών περιγράφεται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας πρόσκλησης.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 8 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.5. Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται για να καλύψουν τις ανάγκες για τη μετακίνηση από και προς τα σημεία διεξαγωγής αθλητικών δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων, καθώς και πολιτιστικών εργαστηρίων/μαθημάτων/εκδηλώσεων. Θα πραγματοποιούνται εντός Αττικής, με πιθανότητα μετακίνησης στον Ν. Ευβοίας.

Για κάθε τύπο δραστηριότητας, θα πραγματοποιούνται τακτικά δρομολόγια και μεμονωμένες εκδηλώσεις.

Η ενδεικτική συχνότητα πραγματοποίησης των δρομολογίων, είναι η ακόλουθη:
Αθλητικές δραστηριότητες
– Τακτικές μετακινήσεις: Μία (1) ως δύο (2) μετακινήσεις την ημέρα, για τέσσερις (4) ημέρες της εβδομάδας. Ενδεικτικός αριθμός ατόμων στη μετακίνηση: Έξι (6) έως πενήντα (50) άτομα.
– Μεμονωμένες εκδηλώσεις: Μία (1) ως δύο (2) για κάθε μήνα. Ενδεικτικός αριθμός ατόμων στη μετακίνηση: Πενήντα (50) έως εκατόν πενήντα (150) άτομα.

Πολιτιστικά εργαστήρια/μαθήματα
– Τακτικές μετακινήσεις: Μία (1) ως δύο (2) μετακινήσεις ανά εβδομάδα. Ενδεικτικός αριθμός ατόμων στη μετακίνηση: Πέντε (5) έως είκοσι (20) άτομα.
– Μεμονωμένες εκδηλώσεις: Μία (1) ανά μήνα. Ενδεικτικός αριθμός ατόμων στη μετακίνηση: Πενήντα (50) έως τριακόσια (300) άτομα.

Αναφορικά με τα οχήματα, οι κατηγορίες οχημάτων και οι προδιαγραφές τους διαμορφώνονται ανάλογα με την εκάστοτε ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιούνται οχήματα ανάλογα με τον αριθμό ατόμων που εξυπηρετούνται για κάθε μετακίνηση.
Οι κατηγορίες των οχημάτων είναι οι ακόλουθες:

 1. Κατηγορία Α’: ΟΧΗΜΑ MINIVAN 12 ΘΕΣΕΩΝ με κινητήρα πετρελαίου και οδηγό, 1.6-1.8cc
 2. Κατηγορία Β΄: ΟΧΗΜΑ MINIVAN 20 ΘΕΣΕΩΝ με κινητήρα πετρελαίου και οδηγό, τουλάχιστον 2.0cc
 3. Κατηγορία Γ΄: ΟΧΗΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 35 ΘΕΣΕΩΝ με κινητήρα πετρελαίου και οδηγό
 4. Κατηγορία Δ΄: ΟΧΗΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 50 ΘΕΣΕΩΝ με κινητήρα πετρελαίου και οδηγό

Όλα τα οχήματα και οι οδηγοί θα τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Κινητήρας:
  -Πετρελαίου
  -Να είναι σύγχρονος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των EURO-5 ή EURO-6.
 • Το υπό προμήθεια όχημα θα πληροί τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.
 • Το όχημα και ο οδηγός πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφάλεια των επιβαινόντων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και τον Κ.Ο.Κ.
 • Να υπάρχει τήρηση σωστής οδηγικής συμπεριφοράς και ευγενική συμπεριφορά προς τα επιβαίνοντα άτομα, καθόλη τη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 • Το όχημα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα (IMMOBILIZER).
 • Να υπάρχει σύστημα κλιματισμού (Clima ή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης και σε εξωτερική θερμοκρασία +42οC.
 • Το όχημα να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, συστήματα φωτισμού και οπτικής-ηχητικής σήμανσης, καθώς και με φώτα οπισθοπορείας, φλας στάθμευσης, προβολείς ομίχλης καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων.
 • Ασφάλεια προς τρίτους: α) για θάνατο και σωματικές βλάβες μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική Νομοθεσία οριζόμενο ποσό, β) για υλικές ζημιές μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική Νομοθεσία οριζόμενο ποσό.
 • Ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη και πρόκληση ατυχήματος.
 • Μικτή ασφάλεια με απαλλαγή 400€.
 • Η ηλικία των οδηγών να είναι άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

Τα έξοδα μετακίνησης, όπως καύσιμα και διόδια, βαρύνουν την Οργάνωση. Προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφοράς σας είναι να συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη των καυσίμων στην τιμή χιλιομέτρου. Όσον αφορά τα διόδια, για την πληρωμή τους απαιτείται απόδειξη διέλευσης, είτε με την προσκόμιση παραστατικού / απόδειξης είτε με λίστα από την εταιρεία διαχείρισης διοδίων.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Οικονομική Προσφορά θα αξιολογηθεί ως εξής:

 • Κόστος χιλιομέτρου = 80% της συνολικής προσφοράς του μειοδότη
 • Κόστος οδηγού (συμπεριλαμβανομένων υπερωριών και Σαββατοκύριακου) και ακυρώσεων = 20% της συνολικής προσφοράς του μειοδότη
 • Η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά θα έχει ως βαθμό αξιολόγησης τους 100 βαθμούς.
 • Ο βαθμός αξιολόγησης όλων των προτάσεων θα βασίζεται στην εξής συνάρτηση:

Βαθμός Αξιολόγησης = 100 x Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά ÷ Οικονομική Προσφορά του εκάστοτε μειοδότη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χιλιόμετρο  
Οδηγός (8ωρο Δευτέρα-Παρασκευή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Δευτέρα-Παρασκευή)  
Οδηγός (8ωρο Σάββατο)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Σάββατο)  
Οδηγός (8ωρο Κυριακή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Κυριακή)  
Πολιτική ακύρωσης δρομολογίου εντός 24ωρου  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χιλιόμετρο  
Οδηγός (8ωρο Δευτέρα-Παρασκευή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Δευτέρα-Παρασκευή)  
Οδηγός (8ωρο Σάββατο)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Σάββατο)  
Οδηγός (8ωρο Κυριακή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Κυριακή)  
Πολιτική ακύρωσης δρομολογίου εντός 24ωρου  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χιλιόμετρο  
Οδηγός (8ωρο Δευτέρα-Παρασκευή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Δευτέρα-Παρασκευή)  
Οδηγός (8ωρο Σάββατο)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Σάββατο)  
Οδηγός (8ωρο Κυριακή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Κυριακή)  
Πολιτική ακύρωσης δρομολογίου εντός 24ωρου  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Χιλιόμετρο  
Οδηγός (8ωρο Δευτέρα-Παρασκευή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Δευτέρα-Παρασκευή)  
Οδηγός (8ωρο Σάββατο)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Σάββατο)  
Οδηγός (8ωρο Κυριακή)  
Έξτρα χρέωση-υπερωρία οδηγού ανά ώρα (Κυριακή)  
Πολιτική ακύρωσης δρομολογίου εντός 24ωρου  

ΑΡΘΡΟ 5
Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση 15 ημερολογιακών ημερών προς τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή/το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της έργου που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί ή δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 6
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring