fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου και του τηλεφωνικού κέντρου της Oργάνωσης

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου και του τηλεφωνικού κέντρου της Οργάνωσης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια των αναφερόμενων υπηρεσιών έως και τις  17/06/2024 στις 17:00

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας:214 100 8700  (εσωτ. 335 – Γεώργιος Μουζάκης)

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου και του τηλεφωνικού κέντρου της Οργάνωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Άρθρου 4 της παρούσας.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 17/06/24 στις 17:00.
1.4. Χρόνος παροχής της Υπηρεσίας: Απο την ημερομηνία ανάθεσης και για ένα έτος.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου και τηλεφωνικού κέντρου. Οι μηχανογραφικές ανάγκες της Οργάνωσης είναι σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο εντός της έδρας αυτής (25ης Μαρτίου 7, Ταύρος στο 2ο όροφο) όσο και απομακρυσμένα σε ένα σύνολο σημείων ανά την Ελλάδα. Οι υπηρεσίες και οι servers είναι on-site, με πλήθος servers, virtual και μη, που καλύπτουν της ανάγκες της Οργάνωσης.

Ο αριθμός χρηστών είναι της τάξης του 150+, με τους περισσότερους εξ’ αυτών να έχουν και υπολογιστή, σταθερό ή φορητό. Ο μεγαλύτερος αριθμός χρηστών βρίσκεται σε απομακρυσμένα σημεία.

Ο βασικός server στην υποδομή είναι virtual και ενέχει το ρόλο του domain controller (active directory/group policy, DHCP, DNS).  Υπάρχει, επίσης, φυσικός server που έχει το ρόλο Hyper-V Management/Failover cluster management. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν Cisco Servers. Οι virtual servers έχουν λειτουργικά Windows server και υπάρχουν 2 μεγάλα Racks που φιλοξενούν δικτυακό εξοπλισμό.

Αναφορικά με την αποθήκευση δεδομένων, υπάρχουν εγκατεστημένα Synology Rackstations. Για όλα τα τμήματα υπάρχουν κοινόχρηστοι φάκελοι, συνδεδεμένοι με Active Directory, ενώ πραγματοποιείται καθημερινό backup αρχείων στο onedrive.

Πιο συγκεκριμένα θα απαιτηθεί η παροχή:

4.1  Συμβουλευτικών υπηρεσίες  και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν τις κάτωθι υποδομές της Οργάνωσης:
Tηλεπικοινωνιακές (Cisco Call Manager 10.x Cluster, Cisco ASA – Σύνδεση μέσω μισθωμένης γραμμής με Υπηρεσία Ασύλου, 100+ Cisco CP-K9 IP Phones).
Tεχνικές (Windows AD, Δικτυακά, Exchange Server κλπ.) και γενικότερη λειτουργία της Οργάνωσης.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν:

 • Αγορά νέου ή ανανέωση υπάρχοντος εξοπλισμού
 • Μελλοντικές επεκτάσεις και νέες εγκαταστάσεις
 • Βελτιστοποίηση των υπαρχουσών υποδομών
 • Καταγραφή εξοπλισμού
 • Δημιουργία υλοποίησης πολιτικών ασφάλειας της εταιρείας
 • Τήρηση Documentation
 • Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν

4.2  Τηλεφωνικής και απομακρυσμένης υποστήριξης προς το τεχνικό προσωπικό της Οργάνωσης για:

 • Εξοπλισμό Hardware & Δικτυακό (150+ Θέσεις Εργασίας, Switches, Routers)
 • Λειτουργία τοπικού δικτύου (VLAN Management, Ethernet)
 • Παροχή κοινόχρηστου Internet (Access Point, Wi-Fi)
 • Απομακρυσμένες συνδέσεις του κεντρικού γραφείου με τα υπόλοιπα γραφεία της οργάνωσης στην επικράτεια.
 • Λειτουργία και συντήρηση κεντρικών Server και VM μηχανημάτων (PDC Cluster App Servers, Exchange, Call Manager, Storage).
 • Παρακολούθηση προγραμματισμένων διαδικασιών συντήρησης της υποδομής (πχ.Backup αρχείων, ενημέρωση σταθμών εργασίας κ.λ.π.).

4.3  On Site Support, επιτόπου τεχνική υποστήριξη με:

 • Τέσσερις (4) μηνιαίες προγραμματισμένες επισκέψεις (μία ανά εβδομάδα) για προληπτική συντήρηση και εργασίες βελτίωσης.
 • Καταγραφή και αναφορά εξέλιξης συμβάντων (απεριόριστα) μέσω Service Request Ticketing System.
 • Παραμετροποίηση και υποστήριξη Call Manager.
 • Σε περίπτωση βλαβών που απαιτούν επί τόπου επίλυση με χρόνο απόκρισης 4 ωρών και για όσο χρόνο απαιτηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας.
 • Εργασίες αναβάθμισης και βελτίωσης που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης.
 • Η επιτόπου τεχνική υποστήριξη αφορά τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης και παραρτήματα της οργάνωσης εντός Αττικής.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να δυναται να υποστηρίξει μέσω εξειδικευμένου προσωπικού CISCO εξοπλισμό καθώς και πλήθος προϊόντων/λογισμικών/εφαρμογών της εταιρείας Microsoft.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Οι προσφορές υποβάλλονται με συμπλήρωση του πίνακα του Άρθρου 6.
5.3. Όλες οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους πληρωμής.
5.4. Η Υποβολή προσφοράς συνιστά αυτόματα αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
5.5. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με αποστολή στο procurement@metadrasi.org
5.6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.7. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.8. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.9. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.10. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠεριγραφήΜηνιαίο κόστος με ΦΠΑΕτήσιο κόστος με ΦΠΑ
Υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού, δικτύου και τηλεφωνικού κέντρου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας πρόσκλησης.  

Η προσφορά σας θα θέλαμε να συνοδεύεται και από παρουσίαση της εταιρείας σας με στοιχεία/έργα που να ενισχύουν το γεγονός ότι θα μπορούσατε να υποστηρίξετε και CISCO εξοπλισμό καθώς και πλήθος προϊόντων/λογισμικών/εφαρμογών της εταιρείας Microsoft.

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring