fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C ΣΕ 7 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή μαθημάτων οδήγησης για δίπλωμα C για 7 ωφελούμενους. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 24 Απριλίου 2023, στις 15:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 & 268 – Νικολαΐδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης και Μουζάκης Γιώργος).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την παροχή μαθημάτων οδήγησης για δίπλωμα C για 7 ωφελούμενους.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3.Τεχνικές προδιαγραφές:

Κατηγορία Β’
ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C με ΠΕΙ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

  • Αριθμός συμμετεχόντων 7 (πιθανότητα αλλαγής)
  • Γλώσσα Εξέτασης και διεξαγωγής μαθημάτων: Γλώσσα Εξέτασης και διεξαγωγής μαθημάτων: κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε Ελληνικά και Αγγλικά
  • Απαραίτητη η δυνατότητα ακουστικής εξέτασης με επιλογή γλώσσας μεταξύ Ελληνικών και Αγγλικών

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές θα πρέπει να αναγράφουν αναλυτικά:

  • Το πρόγραμμα των μαθημάτων (ωρών θεωρητικής και πρακτικής άσκησης)
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το παραπάνω διπλώματα
  • Το συνολικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή όλης της ζητούμενης υπηρεσίας
  • Τον επιμερισμό για κάθε κατηγορία κόστους (παράβολα, γιατροί, κόστος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, κόστος σχολής, κ.α.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξεταζόμενοι μπορεί να έχουν ήδη δίπλωμα άλλης χώρας οπότε τα μαθήματα και τα θεωρητικά μπορεί να μειωθούν σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη και εξέταση σας.

1.4. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 στις 15:00.
1.5. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring