fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών Ενοποιημένης Λύσης Διαχείρισης Πληροφοριών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 20 Οκτωβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 268, Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ενοποιημένης Λύσης Διαχείρισης Πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται τα παρακάτω:

 • Συγκέντρωση των υπαρχουσών οργανωτικών πληροφοριών.
 • Ασφαλείς μηχανισμοί πιστοποίησης και αδειοδότησης.
 • Προσβασιμότητα για όλα τα σχετικά τμήματα.
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας δεδομένων και προστασίας της ιδιωτικότητας.

1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 20 Οκτωβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.5. Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στη ΜΕΤΑδραση και τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο υπεύθυνος έργου θα θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει συνεκτικές ροές εργασιών και απαιτήσεις ροής δεδομένων ως μέρος της Ενοποιημένης Λύσης Διαχείρισης Πληροφοριών. Οι απαιτήσεις για τις ροές εργασιών και τη ροή δεδομένων εντός της οργάνωσης είναι οι παρακάτω:

 • Ροές Εργασιών:
  • Συνεργασία με τους κύριους ενδιαφερόμενους με σκοπό τη χαρτογράφηση των υπαρχουσών επιχειρηματικών διαδικασιών σε κάθε τμήμα και υποτμήμα.
  • Βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών.
  • Σχεδιασμός και τεκμηρίωση των καθιερωμένων ροών εργασιών.
  • Υλοποίηση ροών εργασιών μέσω της πλατφόρμας Microsoft Power, με έμφαση στα Power Apps και Power Automate.
  • Διασφάλιση της συμβατότητας των ροών εργασιών με τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα της αγοράς.
 • Ροή Δεδομένων
  • Λεπτομερής αξιολόγηση του τοπίου δεδομένων της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των πηγών δεδομένων, των μορφών και των εξαρτήσεων των δεδομένων.
  • Δημιουργία αρχιτεκτονική ροής δεδομένων που διευκολύνει την ασφαλή και αποτελεσματική μετακίνηση των δεδομένων σε όλα τα τμήματα και υποτμήματα.
  • Υλοποίηση λύσεων ολοκλήρωσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το Microsoft Dataverse και άλλες σχετικές τεχνολογίες.
  • Διασφάλιση της συνοχής, ακρίβειας και αξιοπιστίας των δεδομένων κατά τη διάρκεια ροής τους.
  • Δημιουργία μηχανισμών για τον έλεγχο της εγκυρότητας, της μετασχηματιστικής επεξεργασίας και του καθαρισμού των δεδομένων όπως απαιτείται.
  • Υλοποίηση αξιόπιστων μέτρων ασφαλείας δεδομένων για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ροής δεδομένων.
  • Παροχή τεκμηρίωσης που περιγράφει την αρχιτεκτονική ροής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πηγών δεδομένων, των προορισμών, των κανόνων μετασχηματισμού και των μέτρων ασφαλείας.
 • Πιστοποίηση και Αδειοδότηση
  • Οι αρχιτεκτονικές ροές εργασιών και ροής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνουν αξιόπιστους μηχανισμούς πιστοποίησης και αδειοδότησης για να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα προσπελάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι μηχανισμοί πρόσβασης πρέπει να εφαρμόζονται τόσο στο επίπεδο του χρήστη όσο και στο επίπεδο τμήματος.
 • Αναφορές και Παρακολούθηση
  • Ενσωμάτωση εργαλείων αναφορών και παρακολούθησης στην Ενοποιημένη Λύση Διαχείρισης Πληροφοριών για να επιτρέπεται η πραγματικού χρόνου ορατότητα στις επιχειρησιακές διαδικασίες και τη ροή δεδομένων. Οι αναφορές και τα πίνακες ελέγχου πρέπει να παρέχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών.
 • Εκπαίδευση και Τεκμηρίωση
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της οργάνωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης και διαχείρισης των υλοποιημένων ροών εργασιών και της ροής δεδομένων. Θα πρέπει να παρασχεθεί αναλυτική τεκμηρίωση για να υποστηρίξει την συνεχή χρήση και συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6
Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση 15 ημερολογιακών ημερών προς τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή/το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της έργου που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί ή δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring