fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια εκτυπώσεων και την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 20 Οκτωβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας:214 1008700 (εσωτ. 336 & 268 & 335 – Νικολαϊδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης  και Μουζάκης Γιώργος).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την προμήθεια εκτυπώσεων και την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 20 Οκτωβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.5. Χρόνος παράδοσης: 30 Νοεμβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ζητούμενη προμήθεια/υπηρεσία περιλαμβάνει την εκτύπωση Εξώφυλλου σε έξι γλώσσες, την εκτύπωση Σώματος σε έξι γλώσσες, την εκτύπωση 14 μονών σελίδων (Ήρωες) σε έξι γλώσσες, καθώς και την εκτύπωση Folder ή Κουτιού σε έξι γλώσσες.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

Τεχνικές προδιαγραφές «Εξώφυλλο»
Διαστάσεις: 14,5 x 18 εκ., κλειστό, σελίδες: 4
Χαρτί Οπαλίνα 300γρ
Εκτύπωση: Τετραχρωμία μίας όψης
Έξι γλώσσες
Ειδικές Επεξεργασίες: Κοπή, Πίκμανση, Δίπλωμα, Πλαστικοποίηση Ματ (1) όψη, βιβλιοδεσία καρφίτσα

Τεχνικές προδιαγραφές «Σώμα»
Διάσταση: 14,5 x 18 εκ., κλειστό, σελίδες: 28
Χαρτί γραφής 140 γρ.
Οψεις: 2
Εκτύπωση: Τετραχρωμία δύο όψεων

Τεχνικές προδιαγραφές «Μονόφυλλα – 14 Ήρωες»
Διάσταση: Α4 Χ 14 ήρωες
Χαρτί Bristol 160 γρ.
Εκτύπωση: Τετραχρωμία μίας όψης

Τεχνικές προδιαγραφές «Folder ή Κουτιού»
Διάσταση: Επαρκής για να περιέχει τις κατηγορίες 1, 2 και 3 (Εξώφυλλο, Σώμα και Ήρωες)
Υλικά: Velvet 350γρ
Εκτύπωση: Τετραχρωμία μίας όψης
Έξι γλώσσες
Ειδικές Επεξεργασίες: Κοπή, Πλαστικοποίηση Ματ (1) μία όψη, Κόλλημα

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

 ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Εκτύπωση Εξώφυλλου σε έξι γλώσσεςΕκτύπωση Σώματος σε έξι γλώσσεςΕκτύπωση 14 μονόφυλλων Ηρώων σε έξι γλώσσεςΕκτύπωση Folder ή Κουτιού σε έξι γλώσσες
Κόστος για 100 τεμάχια (με ΦΠΑ)    
Κόστος για 250 τεμάχια (με ΦΠΑ)    
Κόστος για 500 τεμάχια (με ΦΠΑ)    

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring