fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού – εξοπλισμού γραφείου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις  20 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 336 & 268 & 335 – Νικολαϊδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης  και Μουζάκης Γιώργος).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια οικιακού εξοπλισμού – εξοπλισμού γραφείου.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Η ζητούμενη προμήθεια πρέπει να παραδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
1.5. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας έχει οριστεί στις 2.740€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των επιπλέον χρεώσεων, όπως έξοδα αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει στη ΜΕΤΑδραση οικιακού εξοπλισμού – εξοπλισμού γραφείου, και πιο συγκεκριμένα τα είδη του πίνακα που ακολουθεί.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία (1) ή για δύο (2) ή και για τις τρεις (3) κατηγορίες ειδών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
Περιγραφή με ελάχιστες προδιαγραφέςΠοσότητα
Βιβλιοθήκες (διαστάσεων περίπου Υ165ΧΜ80ΧΒ30, με τουλάχιστον 3 επίπεδα, ντουλάπι, με πλάτη)3
φοριαμός (Μεταλλικός, 1 Ρυθμιζόμενο Ράφι, Κλειδαριά Ασφαλείας,  Διαστάσεων περίπου: 90x 40×90)        3
Ξύλινο Ντουλάπι (Γραφείου με Κλειδαριά,  Διαστάσεων περίπου 80x40x75cm)12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
Περιγραφή με ελάχιστες προδιαγραφέςΠοσότητα
Ηλεκτρική σόμπα (δαπέδου, 2800W, χαλαζία, 3 σκάλες, με θερμοστάτη)4
Ψυγείο-mini bar (min. 85lt, διαστάσεων Y80xΠ50×50)2
Αερόθερμο (δαπέδου, 2000W, με θερμοστάτη, λειτουργία ανεμιστήρα)7
Καφετιέρα, φίλτρου1
Καφετιέρα, εσπρέσσο, με κάψουλες1
Καλόγερος-κρεμάστρα, δαπέδου2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Περιγραφή με ελάχιστες προδιαγραφέςΠοσότητα
Ψύκτης Νερού (Φιάλης, Δαπέδου)6

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Οι προσφορές υποβάλλονται με συμπλήρωση των πινάκων του Άρθρου 7 ανά κατηγορία ζητούμενων ειδών.
5.3. Δύναται να υποβληθεί προσφορά μόνο για μία (1) ή για δύο (2) ή και για τις τρεις (3) κατηγορίες ειδών της παρούσας.
5.4. Όλες οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους πληρωμής.
5.5. Η Υποβολή προσφοράς συνιστά αυτόματα αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
5.6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.7. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.8. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.9. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.10. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’
Περιγραφή με ελάχιστες προδιαγραφέςΠοσότηταΚόστος μονάδας χωρίς ΦΠΑΣυνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑΣυνολικό κόστος με ΦΠΑ
Βιβλιοθήκη (διαστάσεων περίπου Υ165ΧΜ80ΧΒ30, με τουλάχιστον 3 επίπεδα, ντουλάπι, με πλάτη)3   
Φοριαμός (Μεταλλικός, 1 Ρυθμιζόμενο Ράφι, Κλειδαριά Ασφαλείας,  Διαστάσεων περίπου: 90x 40×90)        3   
Ξύλινο Ντουλάπι (Γραφείου με Κλειδαριά,  Διαστάσεων περίπου 80x40x75cm)12   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’
Περιγραφή με ελάχιστες προδιαγραφέςΠοσότηταΚόστος μονάδας χωρίς ΦΠΑΣυνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑΣυνολικό κόστος με ΦΠΑ
Ηλεκτρική σόμπα (δαπέδου, 2800W, χαλαζία, 3 σκάλες, με θερμοστάτη)4   
Ψυγείο – mini bar (min. 85lt, διαστάσεων Y80xΠ50×50)2   
Αερόθερμο (δαπέδου, 2000W, με θερμοστάτη, λειτουργία ανεμιστήρα)7   
Καφετιέρα, φίλτρου1   
Καφετιέρα, εσπρέσσο, με κάψουλες1   
Καλόγερος-κρεμάστρα, δαπέδου2   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Περιγραφή με ελάχιστες προδιαγραφέςΠοσότηταΚόστος μονάδας χωρίς ΦΠΑΣυνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑΣυνολικό κόστος με ΦΠΑ
Ψύκτης Νερού (Φιάλης, Δαπέδου)6   

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring