fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 LAPTOP, 1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, 1 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, 1 DESKTOPPC ΚΑΙ 1 MONITOR

Η ΜΕΤΑδραση, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια 3 laptop, 1 πολυμηχανήματος, 1 καταστροφέα εγγράφων, 1 desktop PC και 1 monitor για  desktop. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω προϊόντων έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 09:00.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 – Νικολαΐδου Θεανώ, Αργυρώ Φιάσκα, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την προμήθεια 3 laptop, 1 πολυμηχανήματος, 1 καταστροφέα εγγράφων, 1 desktop PC και 1 monitor για desktop.
1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει ανά κατηγορία με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα κατακύρωσης περισσότερων από έναν αναδόχων.
1.3. Τεχνικές προδιαγραφές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’

3 LAPTOP

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 25ης Μαρτίου 7,Ταύρος (Κεντρικά Γραφεία)

 • Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i5 (minimum11th Gen)
 • Οθόνη: Full HD, 15,6′
 • RAM: 8 GB
 • Σκληρός Δίσκος: 256 GB
 • Συνδεσιμότητα: Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi

1 DESKTOP PC

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 25ης Μαρτίου 7,Ταύρος (Κεντρικά Γραφεία)

 • Επεξεργαστής (CPU): Intel Core i5 (minimum11th Gen)
 • RAM: 8 GB
 • Σκληρός Δίσκος: 256 GB
 • Σύνδεση με οθόνη: HDMI

1 MONITOR ΓΙΑ DESKTOP

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 25ης Μαρτίου 7,Ταύρος (Κεντρικά Γραφεία)

 • Διαγώνιος: 24” έως 27”
 • Ανάλυση: 1920×1080
 • Τύπος Σύνδεσης: HDMI
 • Ηχεία: Ναι                                                                                                                            

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Λέσβος (πόλη Μυτιλήνη)

 • Τύπος: Laser, Χρώμα Εκτύπωσης: Μονόχρωμο, Αναλώσιμο: Toner
 • Συνδεσιμότητα: Ethernet, NFC, USB, Wi-Fi, Duplex Print, Δυνατότητες
 • Σάρωσης: ADF, Σάρωση Διπλής Όψεως, Μέγεθος Χαρτιού: A4, A5, A6, Executive, Letter 

1 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 25ης Μαρτίου 7,Ταύρος (Κεντρικά Γραφεία)

 • Τουλάχιστον 30 lt
 • Όσο το δυνατόν περισσότερα φύλλα
 • Τύπος Κοπής: Cross Cut

Ανώτατος προϋπολογισμός έργου: 3,340€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: έως και Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, 09:00
1.5. Χρόνος παράδοσης: έως και τις 31/12/2022

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring