fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 11 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια ενοικίασης 11 λεωφορείων για μετακινήσεις από διάφορα σημεία της Αθήνας προς το ΟΑΚΑ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω προϊόντων έως και την 1 Αυγούστου 2022.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 – Αργυρώ Φιάσκα, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την προμήθεια ενοικίασης 11 λεωφορείων για μετακινήσεις από διάφορα σημεία της Αθήνας προς το ΟΑΚΑ.
1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι, προτεραιότητα θα δοθεί στην οικονομικότερη προσφορά που αφορά στο σύνολο της ζητούμενης ποσότητας, σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να αποδεχτούμε μέρος της προσφοράς σας.

1.3.Τεχνικές προδιαγραφές:

  1. 80 άτομα, με 2 λεωφορεία, θα χρειαστεί να αναχωρήσουν από το camp της Μαλακάσας (Στρατόπεδο Γερακίνη) στις 8.30 για να πραγματοποιηθεί δρομολόγιο: Δομή Μαλακάσας – ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-Δομή Μαλακάσας.
  2. 50 άτομα θα χρειαστεί να αναχωρήσουν στις 8.45 από τη διεύθυνση Τενέδου 21Β- Κυψέλη για να πραγματοποιηθεί δρομολόγιο Τενέδου 21Β-ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-Τενέδου 21Β.
  3. 20 άτομα θα χρειαστεί να αναχωρήσουν από τη διεύθυνση 25ης Μαρτίου 7 στις 8.30 για να πραγματοποιηθεί δρομολόγιο 25ης Μαρτίου 7-ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-25ης Μαρτίου 7.
  4. 20 άτομα θα χρειαστεί να αναχωρήσουν από τη διεύθυνση Σκιάθου και Πατησίων στις 9.00 για να γίνει δρομολόγιο Σκιάθου και Πατησίων -ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-Σκιάθου και Πατησίων.
  5. 20 άτομα θα χρειαστεί να αναχωρήσουν από τη διεύθυνση Αλιβερίου 7, Κυψέλη στις 8.50 για να γίνει δρομολόγιο Αλιβερίου 7-ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-Αλιβερίου7
  6. 20 άτομα θα χρειαστεί να αναχωρήσει από τη διεύθυνση Αλκιβιάδου 4 στις 8.30 για να κάνει δρομολόγιο Αλκιβιάδου 4-ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-Αλκιβιάδου 4.
  7. 20 άτομα θα χρειαστεί να αναχωρήσουν στις 9.00 από τη λεωφόρο Δημοκρατίας 65Α, Ίλιον με επιστροφή ΟΑΚΑ-Λεωφόρος Δημοκρατίας 65Α
  8. 30 άτομα θα πρέπει να αναχωρήσουν στις 8.20 από το camp προσκόπων του Αγίου Ανδρέα στη Ν. Μάκρη και να γίνει δρομολόγιο Άγιος Ανδρέας-ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-Άγιος Ανδρέας.
  9. 20 άτομα θα χρειαστεί να αναχωρήσουν στις 8.50 από τη διεύθυνση Θεσσαλονίκης και Γρηγορίου Κυδωνιάς, Αιγάλεω για να γίνει δρομολόγιο Αιγάλεω-ΟΑΚΑ με επιστροφή ΟΑΚΑ-Αιγάλεω.
  10. 50 άτομα θα πρέπει να μεταφερθούν από τη διεύθυνση Χέρμαν Γκμαινερ 1, Βάρη Αττικής προς το ΟΑΚΑ (πύλη Α). Η παραλαβή τους θα πρέπει να γίνει από την Χέρμαν Γκμαινερ στις 8.30 το πρωί προκειμένου να έχουν φτάσεις στις 9.30 και θα επιστρέψει και πάλι στη ίδια διεύθυνση.

Όλα τα οχήματα θα χρειαστεί να μεταφέρουν παιδιά και συνοδούς προς και από το ΟΑΚA (Πύλη Α) για προγραμματισμένη εκδήλωση που θα διαρκέσει 9.30 με 11.30.

Η προμήθεια θα γίνει άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ανώτατος προϋπολογισμός έργου: 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: έως και Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022
1.5. Χρόνος παράδοσης: 05/08/2022

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring