fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο την προμήθεια τεχνικής μελέτης που θα αφορά στην αναμόρφωση χώρου του ΚΥΤ Μαυροβουνίου Λέσβου (πρώην πεδίο βολής). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 – Αργυρώ Φιάσκα, Ευγενία Βουλγαράκη, Σκαμάγκας Κωνσταντίνος)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία-νομικό-φυσικό πρόσωπο για την την προμήθεια τεχνικής μελέτης που θα αφορά στην αναμόρφωση χώρου του ΚΥΤ Μαυροβουνίου Λέσβου (πρώην πεδίο βολής).
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
1.3 Τεχνικές προδιαγραφές: Σε έκταση 1.121τμ εγκατάσταση 16 κοντέινερ.
Εργασίες:

  • Κατασκευή πετρότοιχου (gambion) στο Δυτικό Τμήμα της Περιοχής. Ο πετρότοιχος πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την άκρη του δρόμου και πρέπει να μην τέμνεται με τους στύλους της ΔΕΗ. – Τι ύψος θα έχει;
  • Καθαρισμός της περιοχής, εάν είναι απαραίτητο.
  • Διαμόρφωση εδάφους (ισοπέδωση)
  • Τοποθέτηση χαλικιού – ο χώρος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση κοντέινερ και χώρο εκπαίδευσης, ως εκ τούτου θα πρέπει να διευκρινιστούν οι ποσότητες του χαλικιού, το υλικό, κλπ
  • Εγκατάσταση μπλοκ τσιμεντένιων (prefabricated concrete blocks) με στόχο την χρήση τους ως βάση για τα κοντέινερ (τι ύψος πρέπει να έχουν;)
  • Τοποθέτηση φράχτη (τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από την άκρη του δρόμου και επιβεβαίωση ότι δεν τέμνεται με τους στύλους της ΔΕΗ)
  • Σύνδεση των κοντέινερ με τον ηλεκτρισμό.

1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.
1.5. Χρόνος παράδοσης: το συντομότερο δυνατό

ΑΡΘΡΟ 2 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78 Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών, Τηλ: 214 1008700, Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring