fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια εκτυπώσεων και την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 336 & 268 & 335 – Νικολαΐδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης και Μουζάκης Γιώργος).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την προμήθεια εκτυπώσεων και την παροχή τυπογραφικών υπηρεσιών.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 15 Σεπτεμβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.5. Χρόνος παράδοσης: 16 Οκτωβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ζητούμενη προμήθεια/υπηρεσία περιλαμβάνει την εκτύπωση βιβλίου-«φυσαρμόνικα» σε έξι γλώσσες, την εκτύπωση 14 μονών σελίδων, καθώς και την εκτύπωση κουτιού ή σακούλας σε έξι γλώσσες.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Τεχνικές προδιαγραφές «φυσαρμόνικας»
 2. Διαστάσεις: 180Χ15 εκ.
 3. Οψεις: 2
 4. Διπλώματα-σελίδες: 15 ανά όψη
 5. Πάχος χαρτιού που να διπλώνει καλά, αλλά να μη σκίζεται εύκολα.
 6. Εκτύπωση: 4χρωμη
 7. Έξι γλώσσες
 8. Σύνδεσμοι δείγματος χαμηλής ανάλυσης: Όψη Α΄Όψη Β΄.

 • Τεχνικές προδιαγραφές «Ηρώων»
 • Διάσταση: Α4
 • Αριθμός ηρώων: 14
 • Οψεις: 1
 • Χαρτί: 160 gr
 • Εκτύπωση: 4χρωμη

 • Τεχνικές προδιαγραφές «Κουτιού» ή «Σακούλας»
 • Διάσταση: Λίγο μεγαλύτερο από Α4 (να χωράει η «φυσαρμόνικα» διπλωμένη και οι 14 ήρωες 160 γρ. Α4)
 • Στο ενδεχόμενο «κουτιού», η εκτύπωση θα γίνει στο καπάκι του κουτιού (πάνω μεριά και 4 πλαϊνές όψεις).
 • Στο ενδεχόμενο «σακούλας», η εκτύπωση θα γίνει και στις δύο μεγάλες όψεις της σακούλας. Η σακούλα θα είναι από χοντρό ανθεκτικό χαρτί και δεν θα σφραγίζει με κόλλα, αλλά θα έχει αυτάκια-λαβές.
 • Εκτύπωση: 4χρωμη
 • Έξι γλώσσες

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Εκτύπωση φυσαρμόνικας σε έξι γλώσσες (με δίπλωμα)Εκτύπωση 14 ηρώων έξι φορέςΕκτύπωση κουτιού ή σακούλας σε έξι γλώσσες (με δίπλωμα)
Κόστος για λιγότερα από 100 τεμάχια   
Κόστος για περισσότερα από 100 τεμάχια   
Κόστος για περισσότερα από 250 τεμάχια   
Κόστος για περισσότερα από 500 τεμάχια   
Κόστος για περισσότερα από 1000 τεμάχια   
Κόστος για περισσότερα από 1500 τεμάχια   

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring