fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών επαναπιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 25 Οκτωβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 268, Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών επαναπιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 25 Οκτωβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, στο procurement@metadrasi.org ή με φυσική υποβολή προσφοράς στα κεντρικά γραφεία της ΜΕΤΑδρασης – 25ης Μαρτίου 7, 17778, Ταύρος, 2ος όροφος.
1.5. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.6. Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 7 Νοεμβρίου 2023.
1.7. Η πραγματοποίηση των δύο ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης θα πραγματοποιηθεί στα χρονικά σημεία που απαιτείται και σε συνεννόηση του Αναδόχου με τη ΜΕΤΑδραση.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η ΜΕΤΑδραση διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό ότι εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για το ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, εκπαίδευση και ένταξη προσφύγων και μεταναστών, γενικότερη προστασία και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, και για τον Προγραμματισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση πιστοποιητικού, και πιο συγκεκριμένα:

  • Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
  • Έκδοση πιστοποιητικού τριετούς ισχύος.
  • Πραγματοποίηση δύο ετήσιων Επιθεωρήσεων Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΕΤΑδρασης.
  • Έκδοση βεβαίωσης σε συνέχεια της διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση 15 ημερολογιακών ημερών προς τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή/το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της έργου που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί ή δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 6
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι απαγορεύει κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πρόληψη και αντιμετώπιση ενάντια σε κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν.4557/2018 όπως κάθε φορά ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring