fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (capacity building)

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό της (capacity building) για τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση θα αναπτύξει διεθνή στρατηγική και θα εγκατασταθεί και εκτός ελληνικής επικράτειας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υπηρεσιών έως και τις 30 Απριλίου 2022.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 – Αργυρώ Φιάσκα, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό της (capacity building) για τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση θα αναπτύξει διεθνή στρατηγική και θα εγκατασταθεί και εκτός ελληνικής επικράτειας.

1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

1.3.Τεχνικές προδιαγραφές:

  • εμπειρία (τουλάχιστον 2 έτη) στην ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building)  στελεχών ΜΚΟ για ανάπτυξη διεθνούς στρατηγικής και διεξαγωγή ανθρωπιστικών αποστολών. Πιο συγκεκριμένα, εμπειρία στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω εκπαίδευσης ως προς τα απαιτούμενα βήματα και το νομικό πλαίσιο που απαιτείται για τη διεθνή παρουσία μιας οργάνωσης και για τη διεξαγωγή διεθνών ανθρωπιστικών αποστολών
  • η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο (2) ανεξάρτητες κατηγορίες:
  • Κατηγορία Α΄: εκπαίδευση διάρκειας 20 ωρών για τη διεθνή στρατηγική (νομικό πλαίσιο, απαραίτητες διαδικασίες, βήματα, διασύνδεση με τοπικούς φορείς και άλλες οργανώσεις κτλ)
  • Κατηγορία Β΄: εκπαίδευση διάρκειας 10 ωρών για την ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις/ανθρωπιστικές κρίσεις(emergencies) και τη διεξαγωγή διεθνών ανθρωπιστικών αποστολών.
  • Δυνατότητα ανάδειξης αναδόχου ανά κατηγορία
  • Η προμήθεια θα ξεκινήσει στις 3 Μαΐου 2022

1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: έως και Σάββατο 30 Απριλίου 2022
1.5. Χρόνος παράδοσης: έως το τέλος Ιουνίου 2022

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring