fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “TOGETHER IN SPORT”

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την εξωτερική αξιολόγηση του έργου “Together in Sport”.

Το έργο «Together in Sport» αποτελεί ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα αθλητισμού, με κύριο αντικείμενο την προαγωγή της σωματικής και πνευματικής ευεξίας των ανήλικων προσφύγων και αιτούντων άσυλο, οι οποίοι διαμένουν σε ανοικτές Δομές Φιλοξενίας / Προσωρινής Υποδοχής καθώς και σε δομές φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. 

Oι στόχοι του έργου “Together in Sport” περιλαμβάνουν:

 • Τη συμμετοχή των ανήλικων σε αθλητικό πρόγραμμα καταρτισμένο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
 • Την καλλιέργεια και εξοικείωση των συμμετεχόντων παιδιών με αξίες όπως ο σεβασμός, το ομαδικό πνεύμα και η διαπολιτισμική αποδοχή.
 • Την εξοικείωση των συμμετεχόντων ανήλικων με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Ολυμπιακής Παιδείας και της Αθλητικής Παράδοσης.
 • Την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα με βάση το υπόβαθρο κάθε περιοχής.
 • Τη βελτίωση των συνθηκών της καθημερινής ζωής των ανήλικων προσφύγων και την ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής τους ευημερίας.
 • Την ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων ιδεών και σχεδίων για τη φροντίδα και υποστήριξη των ανήλικων που διαμένουν σε ανοικτές Δομές Φιλοξενίας / Προσωρινής Υποδοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υπηρεσιών έως και τις 5 Αυγούστου 2022.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 – Αργυρώ Φιάσκα, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την εξωτερική αξιολόγηση του έργου “Together in Sport”.

1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

1.3. Τεχνικές προδιαγραφές:
-Σχεδιασμός, συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων με ποιοτικές ή/και ποσοτικές μεθόδους στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου και παράδοση των τελικών αποτελεσμάτων της έρευνας στη μορφή που ορίζει η ΜΕΤΑδραση.
-Οι δράσεις του προγράμματος διεξάγονται στην Αττική, την Καβάλα και τα Ιωάννινα. Για την αξιολόγηση του έργου, θα χρειαστεί να υλοποιηθούν τέσσερις (4) αξιολογήσεις:

 1. Αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος στην Αττική
 2. Αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος στην Καβάλα
 3. Αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος στα Ιωάννινα
 4. Συνολική αξιολόγηση του έργου

-Για τις παραπάνω αξιολογήσεις είναι απαραίτητες οι παρακάτω εργασίες:

 • Επίσκεψη στα σημεία υλοποίησης του προγράμματος (Αττική, Καβάλα, Ιωάννινα)
 • Συνεντεύξεις πάνω σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με τους ωφελούμενους του προγράμματος στα σημεία
 • Συνεντεύξεις πάνω σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο με τους συνεργάτες του προγράμματος στα σημεία (Δήμοι, Δομές Φιλοξενίας, Προπονητές, Αθλητικοί Σύλλογοι, Εταίροι κλπ)
 • Συνεντεύξεις με τους εργαζόμενους του προγράμματος στα σημεία και με την ομάδα έργου της ΜΕΤΑδρασης.
 • Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης ανά σημείο και για το έργο (4 εκθέσεις)

-Η έναρξη παροχής υπηρεσιών θα γίνει άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.
-Ανώτατος προϋπολογισμός έργου: 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: έως και Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022
1.5. Χρόνος παράδοσης: 31 Αυγούστου 2022

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring