fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ISO 29993:2018

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για το ακόλουθα πεδία εφαρμογής: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων, εκπαίδευση και ένταξη προσφύγων και μεταναστών, γενικότερη προστασία και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Προγραμματισμός, διαχείριση και υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Αρ. Πιστοποιητικού 00.12.0803, ισχύς ως 05/11/2026). Επιπρόσθετα,  εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Μετάφρασης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 17100:2015  για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών. (Αρ. Πιστοποιητικού 00.10.0003, ισχύς ως 23/12/2024).

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την Πιστοποίηση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 29993:2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 30 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6908091412, 214 1008700 (εσωτ. 268, Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι Πιστοποίηση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης της ΜΕΤΑδρασης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 29993:2018.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 30 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά, στο procurement@metadrasi.org ή με φυσική υποβολή προσφοράς στα κεντρικά γραφεία της ΜΕΤΑδρασης – 25ης Μαρτίου 7, 17778, Ταύρος, 2ος όροφος.
1.5. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.6. Η επιθεώρηση για την αρχική πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης,  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος 18/12/2023-29/12/2023.
1.7. Η διενέργεια των δύο ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης θα πραγματοποιηθεί στα χρονικά σημεία που απαιτείται και σε συνεννόηση του Αναδόχου με τη ΜΕΤΑδραση.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4.1 Ο Ανάδοχος Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ)  ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 29993:2018.
4.2 Ο Ανάδοχος Φορέας Πιστοποίησης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση πιστοποιητικού, και ειδικότερα στην:

  • Διενέργεια επιθεώρησης για την Πιστοποίηση του εγκατεστημένου Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης της ΜΕΤΑδρασης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 29993:2018 και έκδοση Πιστοποιητικού (τριετούς ισχύος).
  • Διενέργεια δύο ετήσιων Επιθεωρήσεων Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης της ΜΕΤΑδρασης και έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

4.3 Η επιθεώρηση για την αρχική πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών εκτός Τυπικής Εκπαίδευσης,  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος 18/12/2023-29/12/2023.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση 15 ημερολογιακών ημερών προς τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή/το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της έργου που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί ή δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ/ΗΘΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
7.1. Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.
7.2. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι:
α) απαγορεύει κάθε μορφή παιδικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης και της παιδικής εργασίας) και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πρόληψη και αντιμετώπιση ενάντια σε κάθε μορφή παιδικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης.
β) απαγορεύει κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πρόληψη και αντιμετώπιση ενάντια σε κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς.
γ) ότι σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ν.4557/2018, όπως κάθε φορά ισχύει).

Sharing is caring