fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CPSV: 66114000-2 – Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης)

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας έως και τις 31 Ιανουαρίου 2024, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6908091412, 214 1008700 (εσωτ. 268, Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Άρθρου 4.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών (βλ. Άρθρο 4).
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2024, στις 17:00.
1.4. Η παροχή των υπηρεσιών θα ξεκινήσει άμεσα.
1.5. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας έχει οριστεί στις 16.300€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των επιπλέον χρεώσεων, όπως έξοδα αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος θα παρέχει στη ΜΕΤΑδραση υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων.
Τα ζητούμενα οχήματα θα έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • 5-θέσιο Ι.Χ., κυβικά 1.0 – 1.2 cc, με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου
 • Ασφάλεια προς τρίτους:
  α) για θάνατο και σωματικές βλάβες μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική νομοθεσία οριζόμενο ποσό
  β) για υλικές ζημιές μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική νομοθεσία οριζόμενο ποσό.
 • Μικτή Ασφάλεια με απαλλαγή όχι υψηλότερη από 450€.
 • Ασφάλεια Πυρός και φθορών συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών.
 • Ασφάλεια κλοπής (TP) με μηδενική απαλλαγή.
 • Οδική βοήθεια όλο το 24ωρο που να καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:
  α) Ξεκλείδωμα αυτοκινήτου σε περίπτωση που οδηγός έχει κλειδώσει το αυτοκίνητο έχοντας τα κλειδιά εντός του αυτοκινήτου ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει χάσει τα κλειδιά του οχήματος.
  β) Βοήθεια στην επαναλειτουργία της μπαταρίας του οχήματος.
  γ) Αλλαγή ελαστικού με χρήση της ρεζέρβας και μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  δ) Ανεφοδιασμός καυσίμων στο σημείο που είναι ακινητοποιημένο το όχημα.
 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου εντός 48 ωρών σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.
 • Προστασία Θραύσης Κρυστάλλων (Windscreen Protection).
 • Κιτ αντιολισθητικών αλυσίδων διαθέσιμο εντός των οχημάτων.
 • Υποχρεωτικός εξοπλισμός εντός των οχημάτων σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ – ΕΝΔΟΧΩΡΑ
Α/ΑΠεριγραφήΤόπος ΠαράδοσηςΔιάρκεια μίσθωσης
15-θέσιο Ι.Χ.Θεσσαλονίκη12 μήνες
25-θέσιο Ι.Χ.Αθήνα12 μήνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Α/ΑΠεριγραφήΤόπος Παράδοσης 
15-θέσιο Ι.Χ.Λέσβος12 μήνες

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά συμπληρώνοντας τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στο Αρθρο 6 της παρούσας.
5.3. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με αποστολή στο Procurement@metadrasi.org
5.4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία (1) ή και για τις δύο (2) κατηγορίες.
5.5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.6. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.7. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.8. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.9. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ – ΕΝΔΟΧΩΡΑ
Α/Α   ΠεριγραφήΤόπος ΠαράδοσηςΜηνιαίο κόστος χωρίς ΦΠΑΜηνιαίο κόστος με ΦΠΑΕτήσιο κόστος με ΦΠΑ
15-θέσιο Ι.Χ.Θεσσαλονίκη   
25-θέσιο Ι.Χ.Αθήνα   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Α/ΑΠεριγραφήΤόπος ΠαράδοσηςΜηνιαίο κόστος χωρίς ΦΠΑΜηνιαίο κόστος με ΦΠΑΕτήσιο κόστος με ΦΠΑ
15-θέσιο Ι.Χ.Λέσβος   

ΑΡΘΡΟ 7
Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση 24 ωρών προς τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή/το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της έργου που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί ή δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 8
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Metadrasi - tamey metadrasi

Sharing is caring