fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ B ΚΑΙ C ΣΕ 20 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή μαθημάτων οδήγησης για διπλώματα κατηγορίας Β και C, για 20 ωφελούμενους. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 5 Απριλίου 2023, στις 15:00.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών (procurement@metadrasi.org)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 10 08 700 (εσωτ. 335, 336 & 268 – Νικολαΐδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης & Μουζάκης Γιώργος)

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο της παροχής μαθημάτων οδήγησης για διπλώματα κατηγορίας Β και C, για 20 ωφελούμενους.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει ανά κατηγορία, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα κατακύρωσης περισσότερων του ενός αναδόχων.
1.3. Τεχνικές προδιαγραφές:

Κατηγορία Α’
Δίπλωμα Κατηγορίας Β

  • Αριθμός συμμετεχόντων: 13 (πιθανότητα αλλαγής)
  • Γλώσσα εξέτασης και διεξαγωγής μαθημάτων: Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά
  • Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα ακουστικής εξέτασης με επιλογή γλώσσας ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά

Κατηγορία Β’
Δίπλωμα Κατηγορίας C με ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)

  • Αριθμός συμμετεχόντων: 7 (πιθανότητα αλλαγής)
  • Γλώσσα εξέτασης και διεξαγωγής μαθημάτων: Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά
  • Κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα ακουστικής εξέτασης με επιλογή γλώσσας ανάμεσα σε ελληνικά και αγγλικά

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές θα πρέπει να αναγράφουν αναλυτικά:

  • Το πρόγραμμα των μαθημάτων (ώρες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης)
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα παραπάνω διπλώματα
  • Το συνολικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή σύνολης της ζητούμενης υπηρεσίας
  • Τον επιμερισμό για κάθε κατηγορία κόστους (παράβολα, γιατροί, κόστος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, κόστος σχολής, κ.λπ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εξεταζόμενοι μπορεί να έχουν ήδη δίπλωμα άλλης χώρας, οπότε ο αριθμός των μαθημάτων μπορεί να μειωθεί, σύμφωνα πάντα με την υπόδειξη και εξέτασή σας.

1.4. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, στις 15:00.
1.5. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες, που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ.: 214 10 08 700
Fax: 210 48 31 611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης

ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς, καθώς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, προκειμένου να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, µε αίρεση, µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring