fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-CATERING (CPSV: 55520000-1, 55120000-7)

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών Ενοικίασης Αίθουσας Εκδηλώσεων και υπηρεσιών Τροφοδοσίας/Catering. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 06 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6908091412, 214 1008700 (εσωτ. 268, Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ενοικίασης Αίθουσας Εκδηλώσεων και υπηρεσιών Τροφοδοσίας/Catering σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Άρθρου 4.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 06 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος παροχής υπηρεσιών: Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται για πέντε μέρες και πιο συγκεκριμένα στις 9, 10, 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2023. Οι ώρες που θα παρέχονται οι υπηρεσίες διευκρινίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος θα παρέχει στη ΜΕΤΑδραση υπηρεσίες ενοικίασης αίθουσας εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα διαθέσει συγκεκριμένη αίθουσα, στην οποία η ΜΕΤΑδραση θα διεξάγει την εκδήλωση της. Η εκδήλωση θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Οι ημέρες διεξαγωγής είναι οι 9, 10, 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2023, ενώ η διάρκεια θα είναι ίδια για κάθε μέρα της εκδήλωσης, με έναρξη στις 9:30π.μ. και λήξη στις 8:00μ.μ.

Η εν λόγω αίθουσα, θα είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Χωρητικότητα: 30 άτομα
 • Διάταξη: σχολικής αίθουσας
  • Δυνατότητα, επιχειρησιακά και χωρητικά, για διαμόρφωση του χώρου σε ομάδες ατόμων, με χώρισμα των 30 ατόμων σε μικρότερες ομάδες
 • Τοποθέτηση τραπεζιού πάνελ (όχι podium) για κεντρικό ομιλητή/τρια
 • Διαθέσιμος εξοπλισμός για υβριδική εκπαίδευση:
  • Κάμερα για υβριδικές συναντήσεις
  • Προβολέας
  • Ηχεία
  • Μικρόφωνα (για να ακούνε στο υβριδικό)
  • Ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο
  • Διαδραστικό πίνακα ή flipchart με πολύχρωμους μαρκαδόρους

Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, θα παρέχονται από τον Ανάδοχο καθημερινά διαλείμματα καφέ και ελαφριά γεύματα, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη προσωπικού για την ομαλή ροή των διαλειμμάτων.

 • Ολοήμερο διάλειμμα καφέ, με έναρξη στις 9:30π.μ. και αδιάκοπη παροχή έως τις 6:30μ.μ.
  • Το διάλειμμα καφέ θα συμπεριλαμβάνει ποικιλία από καφέ, τσάι και βουτήματα
  • Το διάλειμμα καφέ θα υποστηρίζει 30 άτομα σε καθημερινή βάση, για τις πέντε ημέρες της εκδήλωσης
 • Καθημερινή παροχή ελαφριού γεύματος, για 30 άτομα, σύμφωνα με τα παρακάτω:
  • ‘Εναρξη στις 13:20 και λήξη στις 14:20 καθημερινά
  • Ενδεικτικά πιάτα: κοτομπουκιές, μακαρονοσαλάτα, καναπεδάκια, αραβική κομμένη ή τορτίγια, μπιφτέκια, σουφλέ, μανιτάρια, ρύζι, πίτσα, σαλάτα καίσαρα, πατάτες φούρνου, ριζότο λαχανικών, πίτες (πχ. τυρόπιτα), κεφτεδάκια, ρολό κοτόπουλο
  • Απαραίτητη η ύπαρξη και χορτοφαγικών πιάτων (vegetarian, vegan)
  • Αναψυκτικά, νερό

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά συμπληρώνοντας τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που παρατίθεται στο Αρθρο 6 της παρούσας.
5.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.6. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.7. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Κόστος ημέρας (χωρίς ΦΠΑ)Κόστος 5 ημερών (χωρίς ΦΠΑ)Κόστος 5 ημερών (με ΦΠΑ)  
Αίθουσα εκδηλώσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας   
Παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών για 30 άτομα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας   

ΑΡΘΡΟ 7
Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση 24 ωρών προς τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή/το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της έργου που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί ή δεν έχει εκτελεστεί/παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 8
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Metadrasi - tamey metadrasi
Sharing is caring