fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2000 ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 2000 LANYARDS ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια εκτυπώσεων 2000 καρτών και 2000 lanyards με τα λογότυπα των προγραμμάτων TOGETHER IN SPORT, EUROPA – FΟRDERT, EUROPAISCHE UNION στην εξωτερική πλευρά του περιλαίμιου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω προϊόντων έως και τις 11 Οκτωβρίου 2022.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 – Νικολαϊδου Θεανώ, Αργυρώ Φιάσκα, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την προμήθεια εκτυπώσεων 2000 καρτών και 2000  lanyards με τα λογότυπα των προγραμμάτων TOGETHER IN SPORT, EUROPA – FΟRDERT, EUROPAISCHE UNION στην εξωτερική πλευρά.
1.2.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
1.3.Τεχνικές προδιαγραφές:
2.000 τεμάχια καρτών «Διαπιστευτήρια»
-Υλικό: χαρτί 300gr
-Διαστάσεις:105×148
-Χαρακτηριστικά: μια τρύπα ψηλά στο κέντρο της κάρτας για να κρεμαστεί στο περιλαίμιο
-Χρώμα: έγχρωμο
Σχέδιο εδώ
2.000 τεμάχια lanyards με εκτυπώσεις λογοτύπων
-Χαρακτηριστικά:

  • Μικρό clip ασφαλείας στο πίσω μέρος του λαιμού
  • Μικρό μεταλλικό clip στο τέλος του περιλαίμιου

-Xρώματα και τεμάχια:

  • Πορτοκαλί 500 τμχ
  • Κίτρινο 500 τμχ
  • Τιρκουάζ ή σιελ ουρανί 500 τμχ 
  • Mint greenή πράσινο 500 τμχ

**Παρακαλώ μαζί με την προσφορά σας να επισυνάπτονται φωτογραφίες με τα χρώματα.**

-Σχέδια (εδώ, εδώ και εδώ ) οι εκτυπώσεις θα γίνουν με τη σειρά που αναγράφονται:

  • EUROPA – FΟRDERT
  • EUROPAISCHE UNION
  • TOGETHER IN SPORT

Η προμήθεια θα γίνει άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ανώτατος προϋπολογισμός έργου: 7.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: έως και Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 18:00
1.5. Χρόνος παράδοσης: εντός είκοσι  (20) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάθεσης

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring