fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μία Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών αποξήλωσης, τοποθέτησης και συντήρησης κλιματιστικών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας, έως και τις 11 Απριλίου 2023, στις 15:00.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 10 08 700 (εσωτ. 335, 336 & 268 – Νικολαΐδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης & Μουζάκης Γιώργος).

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την παροχή της υπηρεσίας αποξήλωσης, τοποθέτησης και συντήρησης κλιματιστικών.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τελική τιμή.
1.3. Τεχνικές προδιαγραφές:
Α) Αποξήλωση δύο (2) κλιματιστικών τύπου ντουλάπας με μονάδας μέτρησης ψυκτικής απόδοσης 55.000 BTU.
Β) Eγκατάσταση των δύο (2) κλιματιστικών τύπου ντουλάπας σε νέο σημείο, όπου θα χρειαστούν περίπου 10 μέτρα σωληνώσεων για το καθένα.
Γ) Εγκατάσταση δύο (2) υφιστάμενων split κλιματιστικών με μονάδα μέτρησης ψυκτικής απόδοσης 12.000 BTU, όπου θα χρειαστούν περίπου 5 μέτρα σωληνώσεων για το καθένα.
1.4. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: Τρίτη, 11 Απριλίου 2023, στις 15:00.
1.5. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147 – Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών
Τηλ.: 214 10 08 700
Fax: 210 48 31 611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τον χρόνο περάτωσης του έργου και τους όρους πληρωμής.
4.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής, που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, προκειμένου να εκτιμηθούν η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.6. Στην προσφερόμενη τιµή ή/και στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.7. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, µε αίρεση, µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον Τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring