fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Υποβολή προσφορών για παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας:214 1008700 (εσωτ. 336 & 268 & 335 – Νικολαϊδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης και Μουζάκης Γιώργος).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών 1 Ιανουαρίου 2024.
1.5. Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται για ένα έτος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, με δυνατότητα επέκτασης για ένα έτος.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο Ανάδοχος θα προσφέρει στη ΜΕΤΑδραση υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες θα καλύπτουν τα σημεία εργασίας των εργαζομένων της ΜΕΤΑδρασης οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια, όπως αυτά επικοινωνούνται από τη ΜΕΤΑδραση. Στον Πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται ενδεικτικά τα σημεία εργασίας όπως αυτά διαμορφώνονται κατά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλώσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση τροποποίησης των αναφερόμενων σημείων, ο Ανάδοχος θα προβαίνει κατά περίπτωση στις απαραίτητες, από την ισχύουσα νομοθεσία, ενέργειες. Σε περίπτωση αθέτησης της ανωτέρω υποχρέωσης, δηλαδή της μη παροχής ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας στα σημεία εργασίας που αναφέρονται ή σε σημεία εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Αναθέτουσα σε περίπτωση επιβολής προστίμου σε βάρος της τελευταίας, ενώ δημιουργείται και λόγος καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας και αποκατάστασης κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που αυτή τυχόν υποστεί.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΟΥΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΚεντρικά Γραφεία130
Εκπαιδευτικό Κέντρο Ταύρου10
Εκπαιδευτικό Κέντρο Καλλιθέας7
Διαμέρισμα 2ο4
Διαμέρισμα 4ο
Διαμέρισμα 1ο
Διαμέρισμα 5ο4
Διαμέρισμα 7ο
Διαμέρισμα 8ο
Υπνωτήριο5
ΠΓΑ ΑΤΤΙΚΉΣ35
ΠΓΑ ΑΛΙΜΟΥ10
ΠΓΑ ΠΕΙΡΑΙΑ5
ΠΓΑ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ6
ΜΑΛΑΚΑΣΑ16
ΟΙΝΟΦΥΤΑ3
ΣΧΙΣΤΟ9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚεντρικό Γραφείο2
Εκαπαιδευτικό Κέντρο6
ΠΓΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08.00-16.0010
ΠΓΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 08.00-16.00
ΔΙΑΒΑΤΑ11
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ9
ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ4
ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ5
ΛΕΣΒΟΣΕκπαιδευτικό Κέντρο  36 άτομα συνολικά
Νομικό Τμήμα
Περιφερειακό Κέντρο Ασύλου
Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ)
ΞΑΜΠΕΛΙΑ
ΣΑΜΟΣΚλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ)23
Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων13
ΧΙΟΣΚλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ)14
Εκπαιδευτικό Κέντρο6
Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων15
ΚΩΣΚλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ)18
ΛΕΡΟΣΚλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ)10
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣΔιαμέρισμα Καλαμάτας3
ΚΟΡΙΝΘΟΣ6
ΚΥΛΛΗΝΗ4
ΠΥΡΓΟΣ4
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑΘΗΒΑ7
ΡΙΤΣΩΝΑ12
ΗΠΕΙΡΟΣΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ5
ΚΑΤΣΙΚΑΣ7
ΑΓ. ΕΛΕΝΗ4
ΘΕΣΣΑΛΙΑΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ11
ΗΜΑΘΕΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ5
ΒΕΡΟΙΑ4
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣΕΡΡΕΣ8
ΔΡΑΜΑ4
ΚΑΒΑΛΑ7
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ14
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ531

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
5.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
5.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
5.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
5.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
5.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Αριθμός Εργαζόμενων  Κατηγορία  Συντελεστής  Ώρες Ετήσιας Απασχόλησης  Κόστος ώρας (με ΦΠΑ)  Συνολικό ετήσιο κόστος (με ΦΠΑ)
  531  Γ’        

  ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Αριθμός Εργαζόμενων  Κατηγορία  Συντελεστής  Ώρες Ετήσιας Απασχόλησης  Κόστος ώρας (με ΦΠΑ)  Συνολικό ετήσιο κόστος (με ΦΠΑ)
  531  Γ’    

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring