fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης και συμμόρφωσης. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας υπηρεσίας έως και τις 16 Αυγούστου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 336 & 268 & 335 – Νικολαΐδου Θεανώ, Σαλπιγγίδης Μιχάλης και Μουζάκης Γιώργος).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης και συμμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται τα παρακάτω:

 • Υποστήριξη σε ζητήματα προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων
 • Ανάπτυξη/Δημιουργία και ανανέωση μεθοδολογιών επίβλεψης, αξιολόγησης και συμμόρφωσης
 • Υποστήριξη στη σύνταξη προτάσεων για θεσμική χρηματοδότηση
 • Συγγραφή διαδικασιών και κανονισμών

1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 16 Αυγούστου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος έναρξη παροχής υπηρεσιών: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.5. Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο υπεύθυνος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αξιολόγηση προγραμμάτων και τη διαμόρφωση πολιτικών προμηθειών, καθώς και τη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης με σκοπό τη συμμόρφωση με θεσμικούς κανονισμούς και την ένταξη σε χρηματοδοτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται τεκμηριωμένη εμπειρία σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων
 • Τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην υποστήριξη και ανάπτυξη οργανισμών
 • Τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη διαμόρφωση πολιτικών ποιότητας, παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων ή/και οργανισμών
 • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών προμηθειών σε οργανισμούς
 • Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην ανάπτυξη οργανισμών στον ανθρωπιστικό τομέα
 • Εμπειρία διαχείρισης τουλάχιστον 15 έργων ή προγραμμάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ανάδοχος θα έχει 35% συμμετοχή του χρόνου του.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των υπηρεσιών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 6
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring