fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα κεντρικά της γραφεία. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω προϊόντων έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 – Αργυρώ Φιάσκα, Ευγενία Βουλγαράκη, Κωνσταντίνος Σκαμάγκας)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για ανάθεση σε εταιρεία -νομικό – φυσικό πρόσωπο για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης.
1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
1.3.Τεχνικές προδιαγραφές:
5 εκτυπωτές: Laser έγχρωμος / μνήμη μεγαλύτερη από 1000MB / συνδεσιμότητα με κινητό, Ethernet, USB, Wi-Fi
6 κινητά τηλέφωνα: SmartPhone Android / Dual sim / τετραπύρηνος επεξεργαστής / 4 GB RAM / 64 GB χωρητικότητα / οθόνη 6,5¨ / 4G
– 8 ηχεία υπολογιστή: USB / 6 Watt συνολική ισχύς εξόδου / 100Hz – 20kHz απόκριση συχνότητας
– 8 ακουστικά: ενσύρματα ακουστικά με συνδεσιμότητα 3.5mm / χωρίς μικρόφωνο
– 8 κάμερες υπολογιστή: ανάλυση Βίντεο 1280×720 / 30 fps – καρέ ανά δευτερόλεπτο / με μικρόφωνο / σύνδεση USB 2.0
– 5 προτζέκτορες: τεχνολογία προβολής LED / μέγεθος εικόνας 24 – 100 ” / απόσταση προβολής 0.64 – 2.66 m / μέγιστη ανάλυση 1920 x 1080 / μέγιστη διάρκεια ζωής λάμπας 30000 hrs / συνδεσιμότητα HDMI, USB
– 1 γραφίδα: Pen Tablet / Παροχή Ρεύματος USB / συνδεσιμότητα USB / συμβατότητα με Mac OS και Windows / ενεργή επιφάνεια 64,6 mm (πλάτος) και 106 mm (μήκος)
2 τηλεχειριστήρια: δείκτη laser κόκκινου χρώματος / ακτίνα δράσης 15 μέτρα / συσκευή συμπαγής / ενσωματωμένος δείκτης για την στάθμη της μπαταρίας

Η προμήθεια θα γίνει άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ανώτατος προϋπολογισμός έργου: 3.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: έως και Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021
1.5. Χρόνος παράδοσης: άμεσα κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα (δεν πρέπει να ξεπεράσει τις 31/12/2021)

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring